W związku z rosnącą liczbą zapytań odnoszących się do wdrażanych przez banki dobrych praktyk zaleconych w nowej wersji Rekomendacji S z 18 czerwca 2013 roku, dotyczącej zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że wnioski kredytowe składane po 1 stycznia 2014 roku winny być procedowane z uwzględnieniem nowych wytycznych, przyjętych ww. wersji Rekomendacji S.

Wnioski kredytowe składane do 31 grudnia 2013 roku mogą być rozpatrywane zgodnie z przyjętą polityką kredytową, uwzględniającą postanowienia Rekomendacji S z 18 czerwca 2013 roku lub dotychczas obowiązującej wersji z 25 stycznia 2011 roku.

Jednocześnie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że dobre praktyki bankowe zalecane w nowej wersji rekomendacji S wzmocnią pozycję kredytobiorców w relacjach z bankami oraz ich bezpieczeństwo finansowe, a wymagany od 1 stycznia 2014 roku wkład własny na poziomie 5% wartości nieruchomości istotnie zmniejsza ryzyko i koszty kredytobiorcy.

Należy także podkreślić, że obecnie większość banków już nie udziela kredytów na 100% wartości nieruchomości. Banki, które taką możliwość oferują, najczęściej uzależniają decyzję kredytową od wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia na kwotę kredytu przekraczającą 80% wartości nieruchomości, co stanowi dla banków dodatkowe źródło zabezpieczenia i dochodów, a dla klientów dodatkowy koszt kredytu.