Łączne koszty dla 28 banków posiadających kredyty lub pożyczki objęte prezydenckim projektem ustawy o zwrocie spreadów wynoszą - według szacunków Komisji Nadzoru Finansowego - 9,3 mld zł, podała Komisja. W efekcie współczynnik kapitałowy na koniec czerwca br. zmniejszyłby się o ok. 0,8 pkt proc. do poziomu 17,3%, a liczba banków które zanotowałyby stratę na koniec 2015 roku wzrosłaby z 1 do 9.
Reklama

"Kwota zwrotu ze spreadów wynosi 9,2 mld zł, z czego większość stanowi zwrot ze spreadów związany z momentem uruchomienia kredytu (5,8 mld zł). Koszt zwrotu ze spreadów wpłynie w części na zmianę wartości portfela, zmniejszając jego wolumen o 7,6 mld zł. Dodatkowo banki będą zobowiązana do wypłaty gotówki w wysokości 1,6 mld zł" - czytamy w opinii KNF do prezydenckiego projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki.

Kwota dodatkowych kosztów (administracyjnych, zmiany finansowania i innych) została przez banki oszacowana łącznie na ok.0,1 mld zł, podano także.

Według KNF w przypadku 91% kredytów zwrot z tytułu spreadów dotyczy całości kredytu, 5,7% kredytów zwrot z tytułu spreadów, ze względu na limit 350 tys. zł, dotyczy jedynie części kredytu, 3,4% kredytów nie podlega ustawie ze względu na kursy walut stosowane przez bank do przeliczania kwot kredytów w momencie jego uruchamiania.

Komisja oszacowała także wpływ kosztów związanych z projektem ustawy na wyniki i wypłacalność banków.

"W wyniku kosztów, jakie banki poniosłyby w wyniku realizacji zapisów projektu ustawy, spośród 28 banków liczba tych ze stratą zwiększyłaby się z 1 do 9 banków. Planowany na koniec 2016 r. wynik 28 banków wyniósłby 11,3 mld zł, a w wyniku wprowadzenia zapisów projektu spadłby do 3,7 mld zł" - czytamy także.

Komisja wskazała także, że spadek wypłacalności powoduje, iż w niektórych bankach występuje niedobór funduszy własnych do spełniania przez banki wymogów regulacyjnych i oczekiwań nadzorczych. Taki niedobór występuje w 8 bankach i łącznie wynosi 2,8 mld zł.

KNF podała, że na koniec czerwca w bilansach 28 banków znajdowało się 624,1 tys. kredytów i pożyczek podlegających ustawie o wartości 160,1mld zł. Zdecydowana większość z nich to kredyty i pożyczki denominowane lub indeksowane do CHF.

Kancelaria Prezydenta szacowała w sierpniu br., że koszty zwrotu spreadów wyniosą dla banków sięgną 3,6-4 mld zł

Projektem ustawy spreadowej Sejm zajmie się na posiedzeniu rozpoczynającym się 29 października.