Zakup nieruchomości czy też pojazdu to decyzja, która wymaga dokładnej analizy i zwrócenia uwagi na wiele czynników. Jest to również doskonała okazja do rozsądnego wykorzystania zgromadzonych oszczędności. Jak wynika jednak z danych Centralnego Biura Statystycznego, w 2020 roku ponad jedna trzecia (35%) łotewskich gospodarstw domowych nie dysponowała własnymi oszczędnościami. Z tego powodu Jānis Ozols, dyrektor fintechu Lendiscore, przygotował listę 5 istotnych zaleceń, które powinien wdrożyć każdy, kto rozważa złożenie wniosku kredytowego.

Edukacja finansowa

Skuteczne planowanie budżetu osobistego to istotny wskaźnik, który kredytodawcy oceniają, aby upewnić się, że zobowiązania nie stanowią nadmiernego obciążenia finansowego dla konkretnego klienta. Zdolność do równoważenia przychodów i wydatków świadczy o umiejętnościach finansowych, a także daje wrażenie gotowości do terminowej spłaty kredytu. Eksperci Lendiscore stale podkreślają, że rata kredytu nie powinna przekraczać 30-40% miesięcznego przychodu kredytobiorcy. W związku z tym zaleca się, aby każdy, kto planuje skorzystanie z takiej formy finansowania, zapoznał się z dostępnymi zasobami online i kalkulatorami do oceny warunków oraz potencjalnej kwoty kredytu.

Terminowa spłata zobowiązań finansowych

Rozsądny przepływ gotówki i umiejętne gromadzenie dostępnych środków to kwestie niezwykle ważne dla każdego, kto chce świadomie zarządzać swoimi finansami. Duże znaczenie ma tu również praktykowanie dyscypliny płatniczej, czyli regularne opłacanie podatków, rachunków i usług, które świadczy o zdolności do terminowego spełniania zobowiązań. Jeśli nasze dochody wzrastają, warto dostosować je do wysokości miesięcznych rat kredytowych lub (jeżeli jest to możliwe) zdecydować się na całkowitą spłatę kredytu. Z perspektywy kredytodawcy oznacza to deklarację do systematycznego regulowania zobowiązań finansowych. Należy również podkreślić, że terminowa spłata kredytów i rachunków zwiększa także szansę na uzyskanie kolejnego kredytu w przyszłości.

Solidna reputacja

Historia kredytowa to ważne narzędzie umożliwiające analizę biografii kredytowej osób fizycznych oraz firm. Analiza, która rozpoczyna się od oceny kwoty i warunków u danego kredytodawcy, obejmuje wszystkie informacje dotyczące obecnych i wcześniej uzyskanych zobowiązań finansowych. Co więcej, część firm, jak np. Lendiscore, używa zaawansowanych narzędzi data science, umożliwiających oparcie analizy na określonych algorytmach. Metoda ta pozwala na identyfikację oszustw finansowych, bezmyślnego pożyczania pieniędzy z banku i opóźnionych płatności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w raporcie.

Naprawianie błędów

Często spotykamy się z sytuacjami, w których trudności w spłacaniu zobowiązań w określonym terminie skłaniają kredytobiorców do składania wniosku o nowy kredyt, celem spłaty poprzedniego zobowiązania. Jest to sygnał ostrzegawczy, który powinien raczej ukierunkować nas na rozpoczęcie negocjacji z kredytodawcą. Banki oferują dziś wiele mechanizmów wsparcia, takich jak np. przedłużenie harmonogramu spłaty kredytu lub zmiana daty spłaty. Jeśli kredytodawca oferuje takie usługi, można również skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, czyli przełożenia spłaty kwoty głównej na późniejszy czas. Należy jednak mieć na uwadze, że ostatecznie może to wiązać się z obowiązkiem zapłaty większej sumy od tej zaplanowanej początkowo.

Perspektywa przyszłości

Biorąc pod uwagę wspomniane na początku statystyki dotyczące oszczędności Łotyszy, Lendiscore zachęca do rozwijania nawyków oszczędzania. Powszechną metodą oszczędzania jest dziś inwestowanie pieniędzy. Odkładając określoną kwotę każdego miesiąca na nieprzewidziane wydatki, część środków może być przekierowana na oszczędności długoterminowe, takie jak platformy inwestycyjne, obligacje, giełdy czy fundusze, tworząc tym samym perspektywiczne źródło pasywnego dochodu.