Osoby, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego mogą skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 procent. Ale nie wszystkie. Sprawdź, jakie są kryteria przyznania tak atrakcyjnego kredytu.

Ceny mieszkań nadal rosną, podobnie jak ceny materiałów budowlanych. Rosnące koszty związane z wysoką inflacją obniżają zdolność kredytową Polaków. Oferta kredytów hipotecznych w zasadzie jest już tylko dla najbogatszych. Dlatego rząd zdecydował się wesprzeć obywateli w pozyskaniu własnego "m", jak również własnego domu. Dlatego zaoferował Program Pierwsze Mieszkanie, a w jej ramach bezpieczny kredyt 2 procent.

W dniu 6 czerwca 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Jednym z jej założeń jest tzw. bezpieczny kredyt 2 proc. Kto może z niego skorzystać? Jakie są kryteria przyznawania tego kredytu?

Kto może liczyć na kredyt 2 proc.?

Osoby, które chcą skorzystać z kredytu 2 proc., powinny spełnić kilka wymogów. Muszą przede wszystkim:

  • posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
  • przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie może przysługiwać kredytobiorcy spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego oraz
  • w dniu udzielenia kredytu kredytobiorca nie może mieć ukończonych 45 lat.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Szczegółowe warunki

Bezpieczny kredyt 2 proc. może zostać udzielony kredytobiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

- prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z tą osobą,

- w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy,

- w dniu udzielenia kredytu kredytobiorca nie posiada i przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca z nim wspólnie to gospodarstwo oraz kredytobiorcy nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie przysługiwało osobie prowadzącej z nim wspólnie to gospodarstwo domowe (należy zaznaczyć, że ustawa reguluje sytuacje, gdy powyższy warunek, pomimo posiadania prawa własności, czy przysługiwania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, uznaje się za spełniony),

- w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu kredytobiorca nie ukończył 45 lat (warunek uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy bezpieczny kredyt 2 proc. jest udzielany wspólnie dwóm osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, a 45 lat nie ukończyła wyłącznie jedna z nich),

Bezpieczny kredyt 2 proc. Czy musisz mieć wkład własny?

Czy wymagany jest wkład własny?

Bezpieczny kredyt 2 proc. to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych.

Czy będzie mnie stać na ten kredyt? Co ze zdolnością kredytową?

Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu.

Źródło: Prezydent.pl, www.gov.pl