Zgodnie z przewidywaniami analityków, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

To trzecie z rzędu posiedzenie, na którym RPP zdecydowała nie podnosić stóp procentowych. Wcześniej, pomiędzy październikiem 2021 r. a wrześniem 2022 r., podnosiła stopy 11 razy.

Stopy procentowe wynoszą obecnie:

stopa referencyjna 6,75%; ▪ stopa lombardowa 7,25%; ▪ stopa depozytowa 6,25%; ▪ stopa redyskontowa weksli 6,80%; ▪ stopa dyskontowa weksli 6,85%

Komentarz NBP: Dalsze decyzje RPP będą zależne m.in. od wpływu agresji Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę

autorka: Aneta Oksiuta

"Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców" - podał w komunikacie NBP po środowym posiedzeniu RPP.

Jak wskazano, osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. "W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP" - zauważa bank centralny.

Dodano, że jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. "Szybszemu 3/3 obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - wskazano.

Jak podkreślono, "dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę".

Bank zapewnił, że NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. "NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego" - poinformował. (PAP)