BNP Paribas Bank Polska przedstawił indywidualne propozycje ugody 3 960 klientom i 890 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 665 ugody, według stanu na 5 sierpnia, podał bank.

Od grudnia 2021 r. bank prowadzi indywidualne negocjacje z klientami, z którymi pozostaje w sporze lub co do których istnieje uzasadnione ryzyko wdania się w spór. Bank uwzględnił ten parametr przy aktualizacji wysokości rezerwy.

"Na 30 czerwca 2022 r. bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 3 679 klientom i 789 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 564 ugody. Na 5 sierpnia 2022 r. bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 3 960 klientom i 890 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 665 ugody" - czytamy w raporcie półrocznym.

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. BNP Paribas BP był pozwanym w 2 858 (846 nowych spraw w I półroczu 2022 r. toczących się postępowaniach sądowych (z uwzględnieniem spraw prawomocnie zakończonych klienci wytoczyli łącznie 3 016 powództw przeciwko bankowi), w których żądają bądź stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do waluty CHF, bądź stwierdzenia trwałej bezskuteczności umowy. Łączna wartość dochodzonych roszczeń w aktualnie toczących się sprawach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 1 228,72 mln zł (na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 858,03 mln zł), a w sprawach prawomocnie zakończonych 80,82 mln zł (41,36 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r.), podał też bank.

"W 158 dotychczas prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadło 46 orzeczeń na korzyść banku, w tym 23 w związku z zawarciem ugody, a w 112 sprawach sądy orzekły na niekorzyść banku stwierdzając nieważność lub trwałą bezskuteczność umowy kredytu" - czytamy dalej.

Bank tworzy na bieżąco rezerwy na toczące się postępowania sądowe, których przedmiotem są kredyty denominowane lub walutowe, biorąc pod uwagę aktualny stan wyroków w sprawach przeciwko bankowi oraz kształtującą się linię orzecznictwa.

"Łączna wartość utworzonych rezerw na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 1 486 mln zł (na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1 290,4 mln zł), przy czym wpływ na rachunek wyników banku wynosił 222,7 mln zł (w 2021 r. wynosił 1 045,3 mln zł)" - napisano w raporcie.

Wartość bilansowa brutto kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym w CHF na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 4,4 mld zł, w porównaniu do 4,53 mld zł na koniec 2021 r.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)