Na III kwartał br. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; oczekują spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych ma być znaczny - wynika z wyników ankiety NBP.

Jak wskazano w opublikowanych w poniedziałek wynikach ankiety Narodowego Banku Polskiego "Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych", pogorszenie się perspektyw sytuacji gospodarczej i wzrost stóp procentowych istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w II kwartale 2022 r. Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych.

"Spadek popytu motywowany był głównie zmniejszeniem się zapotrzebowania na długoterminowe finansowanie inwestycji przedsiębiorstw oraz pogorszeniem się sytuacji gospodarstw domowych i prognozami sytuacji na rynku mieszkaniowym" - dodano.

Jak podano, w II kwartale 2022 r. pojedyncze banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, ale większość warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie została zmieniona. Ankietowane banki uzasadniały zaostrzenie polityki kredytowej w II kwartale 2022 r. przede wszystkim decyzjami RPP w zakresie polityki pieniężnej oraz wzrostem ryzyka branży. W II kwartale 2022 r. banki zauważyły spadek popytu w większości segmentów kredytu dla przedsiębiorstw. W III kwartale br. banki planują dalsze zaostrzanie kryteriów kredytowania przedsiębiorstw, przy czym częściej w przypadku dużych przedsiębiorstw niż sektora MSP.

"Prognozy banków odnośnie do popytu na wszystkie rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw są nadal pesymistyczne" - wskazano.

W wynikach ankiety podano, że drugi kwartał 2022 r. był kolejnym okresem zacieśniania przez banki kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Ankietowane banki wskazywały, że do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniło się głównie pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrost stóp procentowych. W II kwartale 2022 r. banki ponownie odnotowały spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Zdaniem banków przyczyniły się do tego głównie pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, zmiany w wydatkach konsumpcyjnych, prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zaostrzenie kryteriów i warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

Na III kwartał 2022 r. pojedyncze banki prognozują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, natomiast większość z nich spodziewa się dalszego pogłębienia spadku popytu na te kredyty.

W wynikach ankiety podano też, że w II kwartale br. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Wraz ze wzrostem restrykcyjności polityki kredytowej banki zaostrzyły większość wymienionych w ankiecie warunków kredytowania. W opinii ankietowanych instytucji na zaostrzenie polityki kredytowej miało wpływ zacieśnienie polityki pieniężnej NBP i pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej a na jej złagodzenie wzrost presji konkurencyjnej.

Dodano, że w ujęciu netto w II kwartale tego roku doszło do wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne. W opinii banków zwiększenie zapotrzebowania na kredyty konsumpcyjne wynikało głównie ze wzrostu zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku. W III kwartale br. banki planują zaostrzyć kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i spodziewają się spadku popytu na te kredyty.(PAP)

pif/ pad/