Komitet Stabilności Finansowej jest zgodny, że dobrowolna restrukturyzacja kredytow w walutach jest skuteczniejsza niż rozwiązania ustawowe, a stworzone przez członków KSF ramy prawne i regulacyjne doprowadzić powinny do zmniejszenia obciążeń kredytobiorców oraz uczynić bezprzedmiotowymi propozycje rozwiązań ustawowych, - podano w komunikacie.

"W zgodnej ocenie wszystkich członków Komitetu Stabilności Finansowej zapowiedzi działań ustawowych hamują gotowość kredytobiorców do przystąpienia do dobrowolnych negocjacji z bankami. Z drugiej strony, niepewność co do kosztów ewentualnych rozwiązań ustawowych powstrzymuje banki od oferowania dzisiaj restrukturyzacji kredytów w walutach obcych" - napisano w komunikacie.

"Dobrowolna restrukturyzacja z wykorzystaniem środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w przeciwieństwie do rozwiązań ustawowych, pozwala na uwzględnienie zróżnicowania sytuacji finansowej kredytobiorców i na bardziej efektywne wykorzystanie środków kredytodawców" - dodano.

KSF omówił stan wdrażania poszczególnych rekomendacji opublikowanych w styczniu.

Ponizej stan prac:

- Ministerstwo Finansów zakończyło prace nad rozporządzeniem w sprawie wyższych wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 1 czerwca br. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i

firm inwestycyjnych, przewidziane jest 6-miesięczne vacatio legis. W związku z tym rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

- Ministerstwo Finansów rozpoczęło również procedurę legislacyjną dotyczącą rozporządzenia w sprawie bufora ryzyka systemowego. Przewiduje się, że rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2018 r.

- Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy nowelizującej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt ustawy przewiduje wyodrębnienie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dwóch subfunduszy. Jeden subfundusz przejmie dotychczasowe zadania Funduszu, przy czym istotnie zwiększony zostanie zakres wsparcia. Środki zgromadzone w drugim subfunduszu będą natomiast przeznaczane na pokrycie kosztów dobrowolnej restrukturyzacji kredytów, w tym w szczególności przewalutowania kredytów, które prowadzić powinno do wyeliminowania ryzyka kursowego po stronie kredytobiorców. Wysokość składek wnoszonych przez banki na drugi subfundusz uzależniona będzie od wartości ich portfela mieszkaniowych kredytów walutowych. Nowy mechanizm zasilania i korzystania z subfunduszu powinien stymulować proces dobrowolnej restrukturyzacji po stronie kredytodawców poprzez dążenie do obniżenia podstawy obliczania składek oraz uzyskania jak najwyższego wsparcia z Funduszu.

Z punktu widzenia stabilności finansowej, zwiększenie skali działania Funduszu oraz zmiana jego modelu funkcjonowania jest rozwiązaniem właściwszym i korzystniejszym niż inne rozważane w debacie publicznej działania, które prowadziłyby do obciążenia banków znacznymi kosztami, a przy tym nie skutkowałyby istotnym ograniczeniem ryzyka. Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy uzależniony będzie od przebiegu procesu legislacyjnego w parlamencie. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów przewiduje, iż nowe rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

- Ministerstwie Finansów toczą się prace związane z nowelizacją ustawy – Prawo bankowe wprowadzającą delegację dla Ministra Finansów do podniesienia parametru LGD w bankach stosujących zaawansowane metody szacowania wymogów kapitałowych. Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy uzależniony jest od przebiegu procesu legislacyjnego w parlamencie.

- Ministerstwo Finansów analizuje potrzeby i możliwości wprowadzenia zmian w ustawodawstwie podatkowym neutralizujących ewentualne nadmierne obciążenia mogące wystąpić w wyniku restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, w szczególności w kontekście zmian w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

- W kwietniu 2017 r. UKNF zaktualizował metodykę BION. Badanie i ocena nadzorcza banków na bazie znowelizowanej Metodyki BION zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem BION i – w przypadku banków komercyjnych – powinny zostać zakończone w listopadzie 2017 r.

- UKNF wykonał przegląd i uzupełnienie dotychczasowej metodyki domiaru kapitałowego dla banków w ramach filara II z tytułu ryzyka związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Została przygotowana uzupełniająca metodyka szacowania domiarów kapitałowych dla portfeli walutowych. Banki otrzymają indywidualne, ale wynikające z jednolitej dla wszystkich banków metodyki, decyzje odnośnie do utrzymania odpowiedniego poziomu funduszy własnych i współczynników kapitałowych. Można oczekiwać, że nowe domiary kapitałowe ogłoszone zostaną w IV kwartale 2017 r.

- Równolegle prowadzone są prace nad rekomendacją nadzorczą dotyczącą dobrych praktyk przy restrukturyzacji kredytów. Rekomendacja powinna być gotowa pod koniec 2017 r. Ze względu na ścisły związek rekomendacji nadzorczej z ustawą zmieniającą zasady funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, jej dokładny termin zależy od tempa prac nad przedmiotową ustawą.

- BFG wypełnił skierowaną do niego rekomendację Komitetu. W dniu 31 stycznia 2017 r. KNF zatwierdziła opracowaną przez BFG metodykę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny uwzględniającą rekomendację KSF. Składki na fundusz gwarancyjny banków należne za I i II kwartał 2017 r. zostały obliczone z zastosowaniem tej metodyki.

"Komitet w dalszym ciągu będzie monitorować postępy we wdrażaniu rekomendacji przez adresatów, tj. Ministerstwo Finansów i Komisję Nadzoru Finansowego. W wyniku podjętych

działań stworzone zostaną ramy prawne i regulacyjne sprzyjające stopniowej restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych w sposób niezagrażający stabilności systemu finansowego Polski. Proces ten powinien doprowadzić do odczuwalnego zmniejszenia obciążeń kredytobiorców oraz uczynić bezprzedmiotowymi propozycje rozwiązań ustawowych, a tym samym ograniczyć ryzyko systemowe przez nie generowane" - napisano.