Jedną z najczęstszych przyczyn problemów z płynnością w firmie jest nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów.

Problem ten narasta zwłaszcza w czasie spowolnienia gospodarczego. Rośnie zatem rola osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za zarządzanie należnościami, aby wypracowany przez nie zysk nie był zamrożony w nieściągalnych należnościach. Z drugiej strony rosną oczekiwania odbiorców co do coraz dłuższych terminów płatności za faktury. Jak bezpiecznie zarządzać płynnością i ryzykiem gospodarczym w czasie recesji? Z pewnością staranniej, dokładniej i ostrożniej niż w czasie hossy. W celu poprawy dyscypliny płatniczej swoich odbiorców, przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu, czyli finansowanie oparte o wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług, który poza funkcją finansowania zawiera w sobie również usługę zarządzania portfelem scedowanych na faktora należności. Faktor jest w stanie zapewnić regularny i konsekwentny monitoring (pisemny i telefoniczny) odbiorców oraz ewentualnie windykację dłużników (posiadając wykwalifikowaną kadrę oraz specjalistyczne systemy IT). Monitoring wierzytelności prowadzony przez faktora, powinien przyczynić się do skrócenia opóźnień w płatnościach (nie bez znaczenia jest, że wierzycielem wobec dłużnika staje się instytucja finansowa, często bank), co z kolei ma wymierny efekt finansowy (mniejszy koszt finansowania należności).

Warto również zwrócić uwagę na odmianę faktoringu bez regresu (faktoring pełny), w którym faktor przejmuje ryzyko wypłacalności dłużnika, co oznacza, że w przypadku znacznego opóźnienia w zapłacie (okres definiowany w umowie faktoringu) bądź upadłości przedsiębiorstwo nie ponosi straty w pełnej kwocie faktury (faktor przejmuje ryzyko z reguły do 90% wartości wierzytelności).

Faktoring pełny pozwala również na wyksięgowanie scedowanych na faktora należności z bilansu (czego nie daje np. ubezpieczanie należności) co „upłynnia aktywa” i może przyczynić się do poprawy wskaźników finansowych. W wymiarze finansowym faktoring uwalnia środki zamrożone w należnościach, dzięki czemu firma może oferować dłuższe (konkurencyjne) terminy płatności swoim kontrahentom, a dzięki otrzymanemu finansowaniu - skracać terminy płatności u dostawców, a tym samym zmniejszać koszt finansowania.

Michał Powałowski, Dyrektor Zarządzający Departamentem Ryzyka Faktoringu

Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2008 roku jest częścią globalnej grupy kapitałowej GE Capital.

GE jest europejskim liderem rynku faktoringowego w Europie, odgrywając wiodącą rolę m.in. we Francji i Niemczech. Więcej na: www.faktoring.bph.pl