Faktoring, czyli finansowanie oparte o wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług, jest obecnie jednym z najbardziej efektywnych sposobów finansowania dostawców przez banki lub wyspecjalizowane instytucje. Ta usługa polegająca na nabyciu, finansowaniu oraz obsłudze wierzytelności dostawcy z tytułu jego transakcji z odbiorcami, jest najbardziej skutecznym sposobem wsparcia płynności dostawcy, gdyż podstawowym wyznacznikiem wartości udzielonych środków jest wolumen transakcji z danym odbiorcą.

Faktoring jest typową usługą cykliczną – oznacza to, że instytucja finansowa po udzieleniu limitu i zawarciu umowy nabywa i finansuje wszystkie wierzytelności, które spełniają określone wcześniej kryteria. W praktyce udzielanie finansowania w faktoringu zależy od cyklu dostaw i fakturowania przez dostawcę – przykładowo: w transakcjach sprzedaży dóbr szybko rotujących wypłata zaliczek na poczet ceny nabycia wierzytelności może odbywać się codziennie.

O finansowanie w drodze faktoringu może ubiegać się każdy przedsiębiorca, który spełnia podstawowe kryteria postawione przez bank lub instytucję faktoringową. Najczęściej są to: realizacja transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności, posiadanie stałego i rotującego portfela należności wobec rozproszonej grupy odbiorców, a także realizacja wolumenu obrotów na przynajmniej minimalnym poziomie oczekiwanym przez daną instytucję finansową.

W faktoringu spłata udzielonego finansowania następuje poprzez płatności dokonywane przez odbiorców. W ten sposób zamykane są zaliczkowane wierzytelności, co w efekcie pozwala na dalsze finansowanie kolejnych faktur. Istotny jest również fakt, że warunki finansowania są uzależnione od rodzaju faktoringu, z którego korzysta przedsiębiorca. W faktoringu niepełnym w przypadku braku spłaty przez odbiorcę, po okresie opóźnienia akceptowanym przez faktora, następuje regres, czyli spłata wierzytelności przez dostawcę poprzez potrącenie z kolejnych zaliczek. W faktoringu pełnym faktor dochodzi wierzytelności od odbiorcy bez prawa regresu do dostawcy, w razie niewypłacalności odbiorcy wierzytelność jest ryzkiem faktora lub wyspecjalizowanej, reasekurującej go instytucji ubezpieczeniowej.

Dawid Naglik, Dyrektor Zarządzający Departamentem Faktoringu w Banku BPH

Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2008 roku jest częścią globalnej grupy kapitałowej GE Capital.

GE jest europejskim liderem rynku faktoringowego w Europie, odgrywając wiodącą rolę m.in. we Francji i Niemczech. Więcej na: www.faktoring.bph.pl