Maksymalne koszty programu rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej w 2020 r. wyniosą 2 mld 431 mln 8 tys. zł. Prawo do rekompensat będzie przysługiwało 15,1 mln gospodarstw - napisano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o rekompensatach za podwyżki cen prądu.

Z oceny skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. wynika, że gospodarstwo domowe, które zużyje od 63 kWh do 500 kWh energii elektrycznej, otrzyma 34,08 zł; od 500 kWh do 1200 kWh energii - 82,80 zł; powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii - 190,86 zł; powyżej 2800 kWh - 306,75 zł.

Jak dodano, kwoty zostały wyznaczone ze względu na: wzrost cen energii elektrycznej; wzrost opłat za dystrybucję energii; wzrost kwoty VAT w związku ze wzrostem podstawy do opodatkowania, wynikającym ze wzrostu cen i opłat.

"Ponadto, w celu wyeliminowania sytuacji, w której dofinasowanie otrzymają zamożni odbiorcy końcowi, rekompensata nie będzie przysługiwała odbiorcy końcowemu, którego dochód w 2019 r. przekroczy kwotę (...) 85 528 zł" - podkreślono w OSR projektu.

Resort aktywów państwowych szacuje, że maksymalne koszty rekompensat za wzrost cen prądu w br. wyniosą ponad 2,4 mld zł (2 mld 431 mln 8 tys. zł), a rekompensaty będą przysługiwały 15,1 mln gospodarstw domowych.

"Poza kosztami wynikającymi z wypłacanych rekompensat mechanizm wygeneruje koszty obsługi Funduszu Wypłat Różnicy Ceny, które wniosą ok. 0,1 proc. całkowitych kosztów mechanizmu, tzn. ok. 2,5 mln zł" - dodano.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że innym pomysłem na rekompensaty miało być samodzielne wyliczenie przez odbiorców końcowych jej kwoty na podstawie wszystkich faktur z 2019 r. i 2020 r. oraz poziomu zużycia energii elektrycznej. Z tego rozwiązania zrezygnowano jednak z uwagi na skomplikowanie takich wyliczeń.

Zgodnie z projektem, aby uzyskać rekompensatę trzeba będzie złożyć deklarację, że odbiorca posiadający umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową, nie przekroczył kwoty kwalifikującej go do tzw. drugiego progu podatkowego (dochody powyżej 85 528 zł). Dodatkowym kryterium będzie poziom zużycia energii elektrycznej w roku 2020. Będzie ono musiało przekroczyć 63 kWh.

Po złożeniu takiej deklaracji, to przedsiębiorstwa obrotu i operatorzy systemów dystrybucyjnych będą decydować o tym, jakie rekompensaty będą przysługiwać. Będą one musiały także dwa razy poinformować swoich klientów o możliwości złożenia takiej deklaracji.

Deklaracje pod rygorem odpowiedzialności karnej będzie można złożyć od momentu wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2020 r. W deklaracji oświadczać będziemy również, że pobierana energia elektryczna nie jest wykorzystywana w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Projekt stanowi, że deklaracje będzie można przekazać przedsiębiorstwom obrotu w kilku formach. Po pierwsze będzie można złożyć je w punktach obsługi firm, z którymi odbiorcy mają zawarte umowy sprzedaży prądu, bądź wysłać pocztą. Będzie je można też przesłać pocztą elektroniczną. Wiadomość będzie musiała być jednak podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Deklaracje można będzie również przekazać za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do komunikacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem obrotu.

W sytuacji, kiedy odbiorca końcowy zmieni sprzedawcę prądu w 2020 r. i będzie chciał skorzystać z rekompensaty, będzie musiał złożyć deklarację również nowemu sprzedawcy.

W projekcie podkreślono, że rekompensaty nie będą przysługiwały osobom, które mają długoterminowe bądź kompleksowe umowy sprzedaży prądu na cały 2020 rok i na mocy których cena energii w całym 2020 r. nie wzrosła w stosunku do ceny prądu obowiązującej tego odbiorcę w dniu 31 grudnia 2019 r. "Potrzeba wprowadzenia tego przepisu wynika z faktu, że na detalicznym rynku energii elektrycznej w latach poprzedzających rok 2020 były zawierane umowy ze stałą ceną, np. na okres trzech lat. Zatem nie ma uzasadnienia do uprawniania do rekompensaty odbiorców w sytuacji, w której, zgodnie z obowiązującą umową, cena w 2020 r. w porównaniu do 2019 r., dla takich odbiorców nie wzrośnie" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z propozycją, rozliczenie i wypłata rekompensat za br. nastąpi w 2021 roku, kiedy będzie znane pełne zużycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w 2020 r. Rekompensatą będzie korekta kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną wystawionej po dniu 15 marca 2021 r. Z kolei przedsiębiorstwa obrotu otrzymają pieniądze z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o ile złożą odpowiedni wniosek (już po wypłaceniu wszystkim uprawnionym rekompensat) do 30 września 2021 roku.