Zarówno kandydaci na aplikantów jak i osoby szykujące się do egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego będą podlegały krótszej weryfikacji wiedzy. Zmianie ma ulec także sposób oceniania.

Nowości ma wprowadzić rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego, którego projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawcy – Ministra Rozwoju, wprowadzenie zmian jest konieczne z uwagi na nowe brzmienie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015r., poz. 1505 z zm.).

Zmiany istotne dla kandydatów na aplikację

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych w informacji o egzaminie konkursowym będzie musiała podać poza terminem składania wniosków o wpis na listę aplikantów, spisem niezbędnych dokumentów, wysokością opłaty rekrutacyjnej, miejsce i terminem egzaminów także jego zakres tematyczny. Kandydat ma znać wykaz tytułów aktów prawnych będących podstawą opracowania pytań z zakresu prawa oraz wykaz literatury, na której opierają się pytania z elementów wiedzy technicznej.

Zakres egzaminu konkursowego ograniczony został jedynie do testu jednokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań oraz trzech odpowiedzi do każdego z nich. Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt. Aby z egzaminu konkursowego otrzymać wynik pozytywny należy zdobyć minimum 70 punktów. Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników podejmuje odpowiednią uchwałę, która następnie zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Zmiany istotne dla aplikantów

Zmodyfikowany zostanie zakres szkolenia. Będzie on obejmował:
1. prawo własności przemysłowej (w tym prawa europejskie i międzynarodowe)
2. prawo konkurencji
3. prawa autorskie
4. prawo cywilne
5. prawo gospodarcze
6. prawo administracyjne
7. postępowanie administracyjne
8. postępowanie sądowo-administracyjne
9. postępowanie cywilne
10. postępowanie karne
11. postępowanie przed organami międzynarodowymi (w tym UE, orzekającymi w sprawach własności przemysłowej)
12. postępowanie przez Urzędem Patentowym RP
13. postępowania przed innymi organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej
14. prawa celnego
15. obrotu prawa własności przemysłowej
16. zasady i formy wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz jego aspektów etycznych
17. organizację samorządu rzeczników patentowych
18. wybrane elementy wiedzy technicznej i techniki sporządzania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej.

W trakcie egzaminu aplikanci mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, orzecznictwa oraz jeżeli Komisja tak zadecyduje komputera. Do użytku dozwolone są jedynie urządzenia elektroniczne dopuszczone przez egzaminujących.

Każda z części egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzana jest niezależnie przez dwóch egzaminatorów. Każdy z nich wystawia swoją ocenę do każdej z części, mając do dyspozycji od 0 do 5 punktów. Następnie punkty sumują się.

Zweryfikowano skalę punktową. Obniżono próg, dzięki czemu uzyskanie lepszej oceny stało się łatwiejsze. Teraz wystarczy 18 punktów, otrzymać ocenę pozytywną.

1) ocena celująca - 35 punktów (bez zmian)
2) ocena bardzo dobra – 34 – 30 punkty (było: 34-32)
3) ocena dobra – 29-24 punkty (było: 31-28)
4) ocena dostateczna – 23-18 punkty (było: 27-25)
5) ocena niedostateczna - 0-17 punktów (było 24-0).Pozytywną ocenę z egzaminu otrzymuje uczestnik, który z każdego etapu otrzymał wynik pozytywny.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji.