Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury opublikował wyniki I etapu konkursu na aplikację ogólną, który odbył się 17 listopada w Warszawie. Do konkursu przystąpiło 1436 kandydatów. Do drugiej części mogło przejść 300 osób, które uzyskały najlepsze wyniki. Poziomem minimalnym świadczącym o zdaniu egzaminu było 120 punktów.

Na podstawie paragrafu 16, ust 2. Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego komisji konkursowej z-ca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłosił listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na aplikację ogólną w 2015 roku.

W I etapie konkursu zdający musieli rozwiązać test złożony ze 150 pytań dotyczących wyszczególnionych dziedzin prawa: konstytucyjnego, o ustroju sądów powszechnych i o prokuraturze, prawa administracyjnego, pracy, międzynarodowego i wspólnotowego, karnego procesowego i materialnego, wykroczeń, prawa cywilnego procesowego, cywilnego materialnego, rodzinnego i opiekuńczego, spółek handlowych i o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyniki I etapu konkursu na aplikację ogólną

Drugi etap konkursu odbędzie się 2 grudnia 2015 roku w Warszawie. Kandydaci będą musieli przygotować pracę pisemną zgodną z podanymi zagadnieniami. Na jej napisanie będą mieli 180 minut.

Egzamin w tegorocznej formie odbywa się po raz ostatni. W przyszłym roku przeprowadzone zostaną oddzielne rekrutacje na aplikacje sędziowską i prokuratorską.

Za rekrutację odpowiedzialna jest Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.