Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze w 2014 r. odbędą się 27 września. Aby zostać dopuszczonym do egzaminy należy wnieść opłatę egzaminacyjną i złożyć wymagane dokumenty.

Aplikacja adwokacka

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota), godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa 13 sierpnia 2014 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł.

Wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2014 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;

2. kwestionariusz osobowy;

3. życiorys;

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub dokument potwierdzający ukończenie zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

5. zamiast dokumentu (o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (20 września 2014 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;

7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej.

Lista komisji kwalifikacyjnych działających na obszarze właściwości danej rady adwokackiej dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szóstka na dyplomie? Masz 97 proc. szans na dostanie się na aplikację >>

Aplikacja radcowska

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa 13 sierpnia 2014 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł.

Wymaganą kwotę wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2014 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską powinno zawierać identyczne dokumenty, które wymagane są przy zgłoszeniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej.

Lista komisji kwalifikacyjnych działających na obszarze właściwości danej rady okręgowej izby radców prawnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aplikacja notarialna

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa 13 sierpnia 2014 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł

Wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2014 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego należy złożyć w siedzibie właściwej komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w:

1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Gdańsku i w Białymstoku;

2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;

3. Krakowie,Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie;

4. Poznaniu,ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Poznaniu, w Łodzi i w Szczecinie;

5. Warszawie,ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i w Lublinie;

6. Wrocławiu,pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje notarialną powinno zawierać identyczne dokumenty, które wymagane są przy zgłoszeniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Studia stacjonarne lepiej przygotowują do egzaminu na aplikacje >>

Aplikacja komornicza

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa 8 sierpnia 2014 r.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł

Wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2014 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej. Siedziby komisji egzaminacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku;

2. Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Katowicach;

3. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Krakowie i w Rzeszowie;

4. Łodzi, ul. Mickiewicza 11/23, kod 90-443, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Łodzi i w Lublinie;

5. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Poznaniu i w Szczecinie;

6. Warszawie, Aleje Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Warszawie;

7. Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości izby komorniczej we Wrocławiu.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:

1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą;

2. życiorys;

3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy;

4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

5. zaświadczenie o niekaralności;

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej;

7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych(aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości