Zwiększenie dostępności usług elektronicznych to cel podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Umożliwi ona wprowadzenie jednego loginu do urzędów i portali publicznych oraz banków i sklepów internetowych.

O podpisaniu ustawy przez prezydenta poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. W komunikacie KP napisano, powołując się na uzasadnienie ustawy, że jej celem jest podniesienie poziomu dostępności usług elektronicznych w Polsce.

"Ponieważ jednym z powodów, dla których poziom dostępności usług online jest cały czas niezadowalający są ograniczenia w zakresie możliwych do wykorzystania środków identyfikacji elektronicznej, w niniejszej ustawie wprowadzano rozwiązania, które umożliwiają uwierzytelniania użytkowników usług online z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych zarówno przez podmioty publiczne, jak i podmioty komercyjne na zasadach federacyjnych, czyli otwartości i równorzędności" - napisano w komunikacie KP.

Poinformowano, że umożliwienie uwierzytelniania użytkowników usług online z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej powinno w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia poziomu i upowszechnienia wykorzystania usług e-administracji.

Środkiem do osiągnięcia wskazanego celu jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania krajowego schematu identyfikacji elektronicznej. Głównym, centralnym elementem schematu identyfikacji elektronicznej będzie węzeł krajowy.

"Węzeł krajowy jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym, które integruje w jednym punkcie systemy teleinformatyczne, w których udostępniane są publiczne usługi online, z różnymi systemami identyfikacji elektronicznej wykorzystywanymi w celu potwierdzenia tożsamości użytkowników usług online. Z węzłem krajowym połączony będzie węzeł transgraniczny, za pośrednictwem którego możliwe będzie uwierzytelnianie użytkowników usług online z wykorzystaniem środków wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej podmiotów działających na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej" - informuje KP.

Ponadto, jak wyjaśniono, ustawa określa obowiązki nałożone na podmioty odpowiedzialne za systemy identyfikacji elektronicznej przyłączone do węzła krajowego. Do obowiązków tych zaliczono m.in.: zarządzanie systemem identyfikacji elektronicznej oraz ponoszenie kosztów jego utrzymania i rozwoju; potwierdzanie tożsamości oraz weryfikowanie danych identyfikujących osoby ubiegające się o wydanie środka identyfikacji elektronicznej; wydawanie, zawieszanie, unieważnianie środków identyfikacji elektronicznej; zapewnianie funkcjonalności pozwalającej na uwierzytelnianie osób, którym wydano środek identyfikacji elektronicznej; zapisywanie i zachowywanie informacji związanych z wydawaniem środków identyfikacji elektronicznej oraz zapewnieniem rozliczalności i niezaprzeczalności działań użytkowników korzystających z tych środków.

Ustawa zakłada, że wykorzystywanie środków identyfikacji elektronicznej do uwierzytelniania w celu realizacji usług publicznych będzie nieodpłatne.

"Do ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, wyprowadzone zostały również przepisy, które stanowiły będą podstawę prawną do funkcjonowania +mDokumentów+, czyli dokumentów elektronicznych przechowywanych na urządzeniach mobilnych, których użycie ma pozwolić obywatelowi na potwierdzenie swojej tożsamości oraz posiadanych uprawnień, co pozwoli na zastąpienie użycia odpowiednich dla tych czynności dokumentów nieelektronicznych" - napisano.

Korzystanie z „mDokumentów” ma być możliwe przy użyciu bezpłatnej „publicznej aplikacji mobilnej”.

Ustawa przewiduje, że podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP zostanie zastąpiony przez podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny. Jego autentyczność i integralność będą zapewnianie przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zdecydowana większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia ustawy.

autor: Marcin Musiał