Egzamin notarialny przeprowadziło 11 komisji mających swe siedziby w 6 miastach (tj. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu). Do składu każdej komisji zostało powołanych 7 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli Krajowej Rady Notarialnej oraz 1 pracownik naukowy, naukowo – dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.
Reklama

Do egzaminu notarialnego przystąpiło 729 osób.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, egzamin notarialny nie obejmował części testowej.

W dniu 5 listopada 2013 r. zdający – na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu casusów oraz opisu problemu prawnego – rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego oraz opinii prawnej (czas trwania egzaminu w tym dniu wynosił 8 godzin), natomiast w dniu 6 listopada 2013 r. – zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego (czas trwania egzaminu w trym dniu wynosił 6 godzin).

W przypadku zdających będących osobami niepełnosprawnymi, czas trwania egzaminu notarialnego został wydłużony w każdym dniu o połowę.

W tym roku po raz trzeci zdający mieli możliwość wyboru sposobu zdawania egzaminu odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Prawie 99 % zdających złożyło oświadczenie o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone z zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono właściwą liczbę pendrive'ów z aplikacją do zdawania egzaminów prawniczych. Zawarta na pendrive'ach aplikacja niemal u wszystkich zdających zadziałała sprawnie, w pojedynczych przypadkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków, zapewniających wsparcie techniczne.

Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Ogłoszenie wyników egzaminu notarialnego we wszystkich komisjach przeprowadzających egzamin spodziewane jest w I połowie grudnia br.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną, osobom, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego. Osoby te mają również możliwość, po zdanym egzaminie notarialnym, złożenia wniosku o powołanie na stanowisko notariusza.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości