23 sierpnia br. zmieniły się przepisy ustawy prawa o adwokaturze.

Zmianie uległy przepisy w zakresie:

  • zastępowania adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami:

aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu – już po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej, czyli od 1 lipca roku, w którym rozpoczął aplikacje adwokacką. A zatem również przed sądami okręgowymi i sądami apelacyjnymi, analogicznie też prokuraturami.

  • statusu aplikanta po odbyciu aplikacji:

przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata, w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

  • podpisywania pism procesowych z wyraźnego upoważnienia adwokata:

aplikant adwokacki może sporządzać i podpisywać pisma procesowe związane z występowaniem adwokata przed sądami, organami ścigania i organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami z wyraźnego upoważnienia adwokata, z wyłączeniem apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.

Zakres, tryb i sposób przeprowadzania egzaminu adwokackiego w latach 2014 i 2015 odbywa się na podstawie ustawy zmienianej z tym, że egzaminy nie będą obejmowały zadania polegającego na rozwiązaniu testu. A zatem w latach 2014-2015, pierwszego dnia aplikanci piszą egzamin z prawa karnego, drugiego dnia – z prawa cywilnego, a trzeciego dnia – z prawa gospodarczego i administracyjnego.

Ważne jest, aby upoważnienie do sporządzania i podpisywania pisma procesowego zostało zapisane w samym piśmie przy składanym przez aplikanta podpisie poprzedzonym słowami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U z dnia 23lipca poz.829)