Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się lista osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu komorniczego, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Wielu spośród kandydatów narzekało na zbyt obszerny zakres materiału i za mało czasu, by móc sobie poradzić z tematami.

Egzamin komorniczy

Sposób przeprowadzenia egzaminu komorniczego w sposób szczegółowy określa ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 822 z późń. zm.).

Część pisemna egzaminu – co wynika z artykułu 31 c powyższej ustawy – polega na opracowaniu przez zdającego w ciągu sześciu godzin dwóch tematów dotyczących czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Pozytywną ocenę z tej części egzaminu komorniczego otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 30 punktów.

Kolejnym etapem egzaminu jest część ustna – dopuszczone są do niej osoby, które pozytywnie zaliczą część pisemną.

W tym stadium egzaminu komorniczego zdający odpowiada na losowo wybrany przez siebie zestaw 8 pytań. Każda odpowiedź oceniana jest osobno przez członków komisji egzaminacyjnej przy zastosowaniu skali od 0 do 5 punktów. Zdający może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Pozytywny wynik egzaminu otrzymali ci spośród zdających, którzy uzyskali łącznie przynajmniej 60 punktów.

Komu się udało

Znane są już nazwiska 69 osób, którym udało się uzyskać pozytywny wynik egzaminu komorniczego, zarówno z części pisemnej (z dnia 7 marca 2012r.), jak i części ustnej (odbywającej się w dniach 19 – 23 marca 2012 r.).

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego

Niezadowoleni będą się odwoływać

Jak pisaliśmy wcześniej, aplikanci uznali, że zakres tematyczny był zbyt szeroki w stosunku do trwania samego egzaminu. Wnosili oni także inne krytyczne uwagi: o zbyt tłocznych salach czy też odbieraniu kalkulatorów.

Co więcej, wielu spośród zdających egzamin zamierza zaskarżyć decyzję o negatywnym zdaniu egzaminu.

Lista tematów z części pisemnej egzaminu komorniczego, który odbył się w dniu 7 marca 2012 r.