Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 5 – 7 września 2017 r.

Do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło łącznie 468 osób.

Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 161 osób, co stanowi 34,4 % ogółu zdających. Jest to wynik wyższy od zeszłorocznego, kiedy egzamin zdało 20 % przystępujących do egzaminu.

Wyniki egzaminu notarialnego przed poszczególnymi komisjami przedstawiają się następująco:

w Gdańsku wynik pozytywny uzyskało 35 z 69 zdających (tj. ok. 51%),
w Katowicach wynik pozytywny uzyskało 9 z 36 zdających (tj. 25%),
w Krakowie wynik pozytywny uzyskało 14 z 78 zdających (tj. ok. 18%),
w Poznaniu wynik pozytywny uzyskało 22 z 50 zdających (tj. 44%),
w Poznaniu (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 16 z 45 zdających (tj. ok. 36%),
w Warszawie wynik pozytywny uzyskało 28 z 65 zdających (tj. ok. 43 %),
w Warszawie (nr 2) wynik pozytywny uzyskało 15 z 62 zdających (tj. ok. 24 %),
we Wrocławiu wynik pozytywny uzyskało 22 z 63 zdających (tj. ok. 35%).


Spośród 468 osób, które przystąpiły do egzaminu, 215 osób ukończyło aplikację notarialną w 2017 r., co stanowi ok. 46 % ogółu zdających. Pozostałą grupę zdających stanowiły osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (151 osób, tj. ok. 32 % ogółu zdających) oraz osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji (102 osoby, tj. ok. 22 % ogółu zdających).

Powyższe zróżnicowanie struktury zdających znajduje odzwierciedlenie w wynikach uzyskanych przez te osoby. Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 41 % uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2017 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 28 % zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało ok. 30 % zdających.

Zdającym, którzy otrzymali pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 2 ustawy – Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 ww. ustawy.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu notarialnego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.