Wysokość podatku rolnego zwiększy się w 2023 roku. Wszystko za sprawą wzrostu ceny żyta, która jest podstawą do obliczania tej daniny. Kto musi płacić podatek rolny, w jakiej kwocie oraz jakie są zwolnienia i ulgi.

Podatek rolny ma 2 stawki:

 • za grunty gospodarstwa rolnego to równowartość 2,5 kwintala żyta – od 1 hektara przeliczeniowego,
 • za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta – od 1 hektara.

Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym.

Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.

Podatek rolny w 2023 roku – cena żyta

Główny Urząd Statystyczny 19 października opublikował średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów. GUS poinformował, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. To aż o 20 proc. więcej niż w 2021 r.

Średnia cena skupu żyta poprzedzająca rok podatkowy w ostatnich latach wynosiła:

 • 2022 - 61,48 zł za 1 dt.
 •  2021 - 58,55 zł za 1 dt.
 •  2020 - 58,46 zł za 1 dt
 •  2019 - 54,36 zł za 1 dt.

Podatek rolny w 2023 roku – wysokość stawki

Skoro podstawowa stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi 2,5 q żyta od hektara przeliczeniowego to kwota podatku rolnego w 2023 r. wyniesie 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek rolny za pozostałe grunty rolne, to równowartość 5 kwintali żyta. Czyli w 2023 roku będzie to kwota 370,25 zł/ha.

Za co się płaci podatek rolny

Podatek rolny płaci się za użytki rolne, tj. grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

 • R – orne,
 • S – sady,
 • Ł – łąki,
 • Ps – pastwiska,
 • Br – rolne zabudowane,
 • Wsr – pod stawami,
 • W – pod rowami.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Kto płaci podatek rolny

Podatek rolny płacą:

 • właściciele gruntów;
 • posiadacze samoistni;
 • użytkownicy wieczyści;
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo

- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kto nie płaci podatku rolnego

Podatku rolnego nie płacą osoby, które mają prawa do gruntów, takich jak:

 •  użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych;
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R;
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi;
 •  grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli są zagospodarowywane i utrzymywane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • grunty na terenie rodzinnych ogrodów działkowych;
 •  działki przyzagrodowe, jeśli osoba należy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jest (wystarczy tylko jeden tych warunków):

- w wieku emerytalnym;

- inwalidą I albo II grupy;

- osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

- osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Podatek rolny. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć te okoliczności.

Podatek rolny - terminy płatności

Podatek rolny płaci się w 4 terminach i w 4 ratach:

1. do 15 marca,

2. do 15 maja,

3. do 15 września,

4. do 15 listopada.

Jeśli cały podatek jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

Zwolnienie z podatku rolnego. Co obejmuje

Zwolnienie z podatku rolnego obejmuje m.in.:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

- będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

- będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

- wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,;
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;
 •  instytuty badawcze;
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego [6], w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Ulga w podatku rolnym

Podatek rolny płaci się niższy o 75 proc. w pierwszym roku i o 50 proc. w drugim roku – jeśli kończy się zwolnienie z podatku rolnego za:

 • stworzenie gospodarstwa rolnego z zagospodarowanych nieużytków;
 • stworzenie gospodarstwa rolnego przez wymianę lub scalenie gruntów;
 • kupno gruntów, które tworzą lub powiększają gospodarstwo rolne do 100 hektarów.

Podatek rolny płaci się również niższy o 60 proc. (grunty klas IVa, IV i IVb) albo o 30 proc. (grunty klas I, II, IIIa, III i IIIb) – jeśli grunty rolne leżą na terenach podgórskich i górskich.

Po złożeniu wniosku gmina może przyznać ulgę za wydatki na inwestycje typu:

 • budowa lub modernizacja budynków do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich;
 • budowa lub modernizacja obiektów do ochrony środowiska;
 • kupno i instalacja deszczowni i urządzeń, które służą do:

- melioracji;

- dostarczają wodę do gospodarstwa;

- wykorzystują naturalne źródła energii (wiatr, biogaz, słońce, spadek wód).

Ulga obniża podatek o 25 proc. wydatków, które można udokumentować. Jeśli wniosek zostanie złożony z tytułu klęski żywiołowej– gmina też może obniżyć podatek. Dotyczy to podatku w roku wystąpienia klęski lub w kolejnym roku. Wysokość ulgi zależy od odszkodowania, które zostanie otrzymane z obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Rada gminy może wprowadzić uchwałą zwolnienia i ulgi inne niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.