Korzyści z posiadania dzieci

O wcześniejszym rozliczeniu warto pomyśleć szczególnie wtedy, gdy mamy prawo do korzystania z ulgi na dzieci (tzw. ulgi prorodzinnej).

Ulga na dzieci jest korzystna podwójnie. Po pierwsze, odliczana jest od podatku. Jej efekt jest zatem odczuwalny wprost, a nie poprzez zmniejszenie dochodu do opodatkowania, co zawsze oznacza mniejszy zysk, niż wynikałoby to z limitów odliczenia. Po drugie, jest stosunkowo wysoka. Każdy podatnik ma w rozliczeniu za 2008 rok prawo do odliczenia podwójnej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali, na każde dziecko. A zatem ulga ta wynosi 1173,70 zł na każde dziecko. Tyle odliczymy też w przypadku jednego dziecka bezpośrednio od podatku. I to bez względu na to, czy wychowujemy je przez cały rok czy tylko przez część. Ulga przysługuje jednak obojgu rodzicom. Nie ma zatem mowy o tym, by w przypadku gdy przez część roku dziecko wychowuje jedno spośród rozwiedzionych małżonków, a przez część drugie, ulgę tę mnożyć. W takim przypadku ulga przysługuje tylko jednemu z małżonków, temu, który rzeczywiście wychowuje dziecko. Ulga przysługuje w wysokości wspomnianego limitu na każde dziecko. A to oznacza, że w przypadku dwójki dzieci jest to już 2347,40 zł, trójki - 3521,10 zł, czwórki - 4694,50 zł. Niestety, zwrot z urzędu bez względu na wysokość przysługującej nam ulgi obejmie tylko kwotę, jaką wcześniej wpłaciliśmy w formie zaliczek. Jeśli zatem mamy czwórkę dzieci, a w formie zaliczek wpłaciliśmy do urzędu w 2008 roku 1800 zł, to, mimo że przysługuje nam ulga w wysokości 4694,50 zł, urząd zwróci nam tylko 1800 zł.

Korzystając z ulgi prorodzinnej, możemy też rozliczyć się z niej po raz ostatni za pośrednictwem płatnika. Nie warto tego robić, gdy zależy nam na szybkim zwrocie nadpłaty. Na dokonanie rozliczenia w naszym imieniu płatnik (zakład pracy) ma czas do końca lutego. Stracimy zatem nawet dwa miesiące.

Przy rozliczaniu ulgi na dzieci trzeba pamiętać, że pewne zasady regulujące jej funkcjonowanie zostały zmienione przy okazji nowelizacji ustawy o PIT z 6 listopada 2008 r. (zob. Dz.U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316). Część z tych zmian musi być stosowana już w zeznaniu składanym za 2008 rok. I tak, już od najbliższych rozliczeń podatkowych zmienią się zasady ustalania limitu zarobków pełnoletnich, uczących się dzieci (do ukończenia 25 lat). Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeżeli dzieci takie uzyskiwały dochody, rodzice zachowywali prawo do ulgi, pod warunkiem że nie przekraczały one wysokości powodującej obowiązek zapłaty podatku. Z tym że nie było jasne, czy chodzi o kwotę łącznie ze składkami ZUS czy też bez tych składek. Od rozliczenia za 2008 rok poczynając, rodzic nie straci ulgi, jeżeli dziecko uzyska dochody opodatkowane według skali lub ze zbycia papierów wartościowych nieprzekraczające kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej. Dla roku 2008 jest to zatem kwota 3088,68 zł (586,85 zł/19 proc.). Do kwoty tej nadal nie będzie się wliczać renty rodzinnej.

Warto też wiedzieć, że rozliczenie za 2008 rok to ostatnie, w którym ulgę rodzinną będzie rozliczał za nas pracodawca, po złożeniu przez nas odpowiedniego wniosku (PIT-12, który składany jest przed 10 stycznia). Ostatni zatem raz będzie można z niej skorzystać bez konieczności składania zeznania PIT samodzielnie, czyli poprzez rozliczenie przez pracodawcę na druku PIT-40.

Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione:

• dzieci małoletnie,

• dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

• dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jak z tego wynika, w zeznaniu za 2008 rok możliwe będzie również odliczenie ulgi na dzieci studiujące za granicą. Rodzice takich dzieci będą mieli prawo do odliczenia ulgi niezależnie od tego, czy dziecko, w trakcie nauki za granicą, pozostaje nadal uczniem lub studentem polskiej placówki. Trzeba jednak pamiętać, że odliczenie ulgi w Polsce uzależnione jest od przepisów regulujących zagraniczny system oświaty.

Odliczenie przysługuje z tytułu wychowywania dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.