Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, jako element podstawowy Poznańskiego Modelu Transferu Wiedzy, zostało utworzone w Poznaniu w 2006 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego pomysłodawcą i pierwszym dyrektorem był prof. Bogdan Marciniec.

Jednostka mieści się na terenie Kampusu Morasko, będącego własnością Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dlatego też oficjalnie funkcjonuje jako Centrum Zaawansowanych Technologii afiliowane przy UAM (CZT UAM) i była współtworzona przez 5 poznańskich uczelni publicznych, 4 instytuty PAN, 1 instytut resortowy oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Jej działalność rozpoczęła się w 2015 r.

Istotą multidyscyplinarnych działań Centrum, opartych na naukach chemicznych (patrz: schemat), jest opracowanie oryginalnych dróg selektywnych syntez wysokoprzetworzonych chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także bio- i nanomateriałów nowej generacji oraz ich prekursorów, zbadanie ich właściwości fizykochemicznych, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania, które znajdą swoje zastosowanie m.in. w optoelektronice, medycynie, farmacji, rolnictwie oraz w wielu innych dziedzinach przemysłu hi-tech. Celem badań jest również stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań chemii bioorganicznej i biotechnologii, w szeroko pojętej ochronie zdrowia, agrotechnice i w przemyśle spożywczym.

Zaproponowany model zapewnia właściwą relację na linii nauka – badania podstawowe (w uczelniach i instytutach PAN) – badania stosowane i rozwojowe (w instytutach resortowych, PPNT i WCZT) – innowacje (WCZT i PPNT) – biznes, poprzez wytworzenie wszystkich elementów niezbędnych dla efektywnego transferu wiedzy do praktyki gospodarczej. Efektem prowadzonych w latach 2016-2023 prac badawczych w CZT UAM (dyrektor prof. dr hab. Bronisław Marciniak) jest ponad 630 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz ponad 70 patentów. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury Centrum realizowano również wdrożenia oraz liczne ekspertyzy techniczne i technologiczne.

Analitycznym sercem CZT UAM jest nowoczesna aparatura, która jest wykorzystywana do charakteryzacji fizykochemicznej nowych związków i (bio)materiałów. Podstawowym zadaniem pracującego tam zespołu jest świadczenie usług pomiarowych, przeprowadzanie badań, interpretacja otrzymanych wyników oraz opracowywanie nowych procedur dla materiałów chemicznych i biologicznych. Natomiast Zespół Hal Technologicznych, będący również częścią Centrum, świadczy szeroki zakres usług badawczych, którego główną specjalizacją są obecnie materiały do technik addytywnych, zwanych popularnie drukiem 3D. Na terenie CZT UAM znajduje się także zwierzętarnia, w której prowadzone są interdyscyplinarne badania in vivo oraz in vitro.

Zuzanna Pawełczyk

ikona lupy />
Materiały prasowe
ikona lupy />
Materiały prasowe