Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., jako największe w województwie opolskim przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ok. 20 tys. odbiorców, realizuje wielomilionowe inwestycje i wdraża najnowocześniejsze technologie, w ramach polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego, zwłaszcza w aspekcie ekologii. Obecnie spółka realizuje jedną z największych inwestycji w historii miasta Opola – projekt pn. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, którego wartość wynosi ponad 207 mln zł.

Zarząd Spółki WiK w Opolu Sp. z o.o. kontynuuje wdrożoną w 2015 r. strategię budowania pozytywnej relacji spółki z jej otoczeniem w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), jest dobrowolnym zobowiązaniem spółki i wynika z dojrzałości w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej. - Jako przedsiębiorstwo komunalne jesteśmy wprawdzie zobligowani do zapewnienia ekonomiki realizowanych zadań, ale w przeciwieństwie do podmiotów, których wyłącznym dążeniem jest generowanie zysku finansowego, naszym celem jest również zaspokojenie potrzeb społecznych – mówi Ireneusz Jaki, Prezes Zarządu WiK w Opolu Sp. z o.o. Spółka wspiera liczne lokalne instytucje w zakresie ochrony środowiska, edukacji, kultury, sportu i dobroczynności oraz realizuje szereg programów i inicjatyw o charakterze promującym ekologiczne postawy społeczeństwa.

- Przedsiębiorstwo, jako dostawca wody sieciowej, w 2018 r. uzyskało prawo ochronne Urzędu Patentowego RP na znak towarowy „Woda Opolanka z głębi ziemi”. Opolska woda kranowa – „woda Opolanka”, wydobywana z jednego z największych w Europie naturalnych zbiorników triasowych wód podziemnych zawiera wiele cennych minerałów, w tym wapń i magnez – dodaje Ireneusz Jaki. „Opolanka” jest smaczną, zdrową, tanią i ekologiczną alternatywą dla butelkowanych wód źródlanych. Spółka uruchamia specjalne zdroje wodne w budynkach użyteczności publicznej, dając tym samym dostęp do wody kranowej nadającej się do bezpośredniego spożycia.

WiK w Opolu Sp. z o.o. na co dzień stosuje urządzenia i instalacje, których użytkowanie minimalizuje negatywne skutki wpływu na środowisko. Działania ukierunkowane są zwłaszcza na optymalne gospodarowanie energią cieplną i wodą, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, minimalizowanie ilości powstających odpadów, a także korzystanie z odnawialnego źródła energii, jakim jest biogaz, pozyskiwany w procesie fermentacji osadów podczas oczyszczania ścieków.W 2018 roku, uzyskana energia elektryczna pozwoliła na zaspokojenie potrzeb własnych oczyszczalni ścieków na poziomie 40 proc. Powstający gaz wykorzystywany jest również do ogrzania budynku biurowego. Produkcja biogazu oraz jego wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Spółka WiK w Opolu Sp. z o.o, stawiająca na nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, osiągnęła pozycję jednego z liderów branży w Polsce. Duże znaczenie w tym zakresie ma stabilna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, dzięki której ceny za wodę i odbiór ścieków w Opolu należą do najniższych w kraju i nie zmieniły się od ponad 2 lat.