Rozmowa z Rafałem Wyszomirskim, Prezesem Zarządu LOGSTOR Polska Sp. z o.o.

Jakie znaczenie ma dla Państwa, jako firmy zajmującej się tak specjalistyczną branżą, zdobycie nagrody Najwyższa Jakość QI i jak definiowane jest pojęcie jakości w firmie LOGSTOR?

źródło: Materiały Prasowe

Nagroda jest dowodem na to, że systematyczna oraz wytrwała praca nad szeroko pojętą jakością usług przynosi efekty w postaci zadowolenia i lojalności klientów, wzmocnienia pozycji finansowej firmy oraz pozyskiwania i dalszego rozwijania utalentowanych pracowników.

Jakość dla firmy LOGSTOR oznacza kompletny proces obsługi, od pierwszego kontaktu, aż do finalizacji zamówienia, uwzględniając pełny okres gwarancji na niezawodność systemu. Nasze działania koncentrują się w szczególności na jakości obsługi, elastyczności w terminowości dostaw, niezawodności produktów oraz innowacyjności, która zapewnia stale wzmacnianą ofertę wartości, będącą w efekcie odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku.

Zorientowanie na osiąganie najwyższej jakości w każdym procesie działania firmy LOGSTOR jest szczególnie ważne w kontekście nieustannych wyzwań, m.in. bardzo dużej sezonowości, która wiąże się z dużą rotacją pracowników, wielokulturowości zatrudnianych osób, kompleksowości produkcji, wymagającej szybkiego uczenia się oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Realizowanie potrzeb rynku w zakresie produkcji w szczycie sezonu wymusza osiąganie przez nowych pracowników pełnej wydajności w zaledwie dwa tygodnie od zatrudnienia. Takie tempo pracy, przy dużym udziale procesów manualnych, wymaga efektywnych metod wdrażania nowych pracowników, nowatorskich rozwiązań typu centra szkoleniowe Dojo oraz solidnych fundamentów jakościowych. W LOGSTOR przykładamy bardzo dużą wagę do jakości szkolenia każdego nowego pracownika, np. zapewniamy dostęp do dokumentacji stanowiskowej (karty sekwencji pracy) w językach obcych zgodnie z narodowością nowo pozyskanych osób, jak również zatrudniamy odpowiednich tłumaczy, żeby podnieść skuteczność procesów szkoleniowych.

Czym wyróżniają się na rynku Państwa produkty i jakie mają zastosowanie?

Ofertę firmy LOGSTOR charakteryzuje bardzo wysoka jakość. Przez lata ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku ciepłowniczym, jako dostawca rozwiązań optymalnych pod względem minimalizacji strat energetycznych przekazywanych mediów, maksymalizacji czasu bezawaryjnej pracy oraz systemach nadzoru sieci, które zapewniają pełną kontrolę oraz identyfikowanie wszelkich zakłóceń w pracy rurociągów. Cele te wspierane są poprzez wysoką jakość materiałów stosowanych do systemów alarmowych, precyzję w ich lokalizacji w strukturze pianki poliuretanowej stosowanej jako materiał izolujący ciepło oraz najwyższą jakość wykonania elementów wspomagających sieć (np. kształtek, zaworów, złączy, itp.).

Naszym nadrzędnym kryterium jest bezwzględne spełnianie wymagań norm EN253 oraz EHP (EuroHeat & Power), regulujących wymagania dla branży ciepłowniczej. Ostateczne parametry krytyczne oraz kluczowe wytyczne produktu potwierdzane są badaniami przeprowadzanymi zarówno w laboratoriach naszej firmy, jak również w zewnętrznych placówkach badawczych, dbających o utrzymywanie standardów oferowanych produktów. LOGSTOR posiada najszerszą dostępną na rynku paletę wyrobów, jak również pełną gamę procesów produkcyjnych, od tradycyjnych, przez półautomatyczne, do w pełni zautomatyzowanych linii produkujących preizolowane rury wyposażone w bariery dyfuzyjne oraz dowolne konfiguracje wymagane przez naszych klientów. Dla ukazania kompleksowości warto wspomnieć, że rocznie sprzedajemy około 3 milionów sztuk w obrębie 12 tysięcy różnych produktów, co oznacza średnio 250 sztuk w ramach jednego SKU [jednostka magazynowa, z ang. stock keeping unit – przyp. red.]. Taka skala wymaga bardzo elastycznego systemu produkcji, opartego na silnych jakościowych fundamentach. Oferowanie kompleksowych rozwiązań typu „turn-key” wiąże się z najwyższą jakością półproduktów oraz pełną kompatybilnością elementów składowych rurociągu, w tym rur, kształtek, zaworów czy też złączy.

Jakie procedury odnośnie jakości obowiązują w spółce? Jak jest ona egzekwowana, sprawdzana i doskonalona?

Jakość naszych produktów jest podstawową wartością LOGSTOR. jak wspomniałem, system jakości oparty jest o wymagania normy EN 253 poszerzony o wymagania organizacji EHP, zrzeszającej firmy energetyczne, instytuty badawcze i placówki naukowe, promujące zrównoważone ciepłownictwo i chłodnictwo. Pojęcie jakości wbudowane jest w każdy etap procesu wytworzenia, począwszy od walidacji dostarczanych materiałów, poprzez czynności kontrolne w procesie produkcji oraz kontrolę niezależną związaną z badaniami laboratoryjnymi. Ważne jest również dokumentowanie każdego odchylenia, określanie przyczyny źródłowej oraz wprowadzanie stabilnych działań korekcyjnych. Nasza dbałość o jakość wyraża się m.in. w procesie zatrzymywania produkcji w przypadku zidentyfikowania wady, w codziennym przeglądzie problemów jakościowych w celu podejmowania natychmiastowych działań, czy też w systemie regularnych audytów procesu. Na każdym stanowisku pracy kierujemy się zasadą: nie przyjmuję wadliwych części, sam ich nie tworzę oraz nie przekazuję ich dalej. Ostatnim i najważniejszym ogniwem jest odbiór klienta i eksploatacja produktu, gdzie każda uwaga lub zgłoszenie reklamacyjne jest przez nas dogłębnie analizowane i służy korygowaniu wewnętrznych procesów. Jakość jest przez nas rozumiana znacznie szerzej, niż tylko klasa produktu, dlatego też dbamy o najwyższe standardy również w pozostałych obszarach, m.in. w obsłudze klienta, planowaniu produkcji, transporcie czy serwisie technicznym.

Na jakie obecnie technologie stawia się w budowie i renowacji systemów ciepłowniczych? Które rozwiązania sprawdzają się technicznie i finansowo w Polsce?

LOGSTOR ma znaczący dorobek w wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb ciepłownictwa oraz przemysłu naftowego, np. systemy Twin, które posiadają rurę zasilającą ciepłą wodą oraz rurę powrotu w jednej preizolowanej osłonie. Przewagą tej technologii jest zmniejszenie strat ciepła, uproszczenie geometrii rurociągu, który w efekcie wymaga znacznie mniej miejsca i jest łatwiejszy w instalacji, obniżenie kosztów zakupu oraz wydłużenie cyklu życia wyrobu. Kolejnym przykładem są systemy z barierą antydyfuzyjną znacznie zmniejszającą straty ciepła w okresie 30 lat średniej eksploatacji rurociągu, co jest następstwem zwolnienia zjawiska dyfuzji gazów izolacyjnych oraz spowolnienia procesu starzenia się pianki poliuretanowej. LOGSTOR, jako pierwszy skomercjalizował złącza termokurczliwe, których zaletą jest prosty montaż oraz niska cena. Ostatnim patentem jest zastosowanie rozwiązania, w którym korki zamykające złącza termokurczliwe poddawane są procesowi zgrzewania w dwóch płaszczyznach, ponosząc jakość oraz trwałość rozwiązania.

 

Spółka stawia sobie coraz wyższą poprzeczkę i podejmuje się wciąż nowych zadań. Które z nich  mają  szczególne znaczenie dla rozwoju LOGSTOR? Na jakie obszary dobrych praktyk kładzie się największy nacisk w firmie?

źródło: Materiały Prasowe

Proces rozwoju LOGSTOR oparty jest na ciągłym doskonaleniu produkcji, rozwoju nowych technologii oraz podnoszeniu elastyczności istniejących procesów. Od wprowadzania prostych koncepcji typu SMED, przez automatyzację procesów spawania, aż po digitalizację zarządzania łańcuchami dostaw, towarzyszy nam motto Arystotelesa: „Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”.

Konsekwentnie sięgamy coraz dalej, zapewniając jednocześnie stabilizację oraz trwałość wprowadzanych zmian. Szczególny nacisk kładziemy na cele w obszarach środowiskowych, np. zmniejszanie poboru energii, redukcję zużycia materiałów kluczowych, recycling, opracowywanie materiałów przyjaznych środowisku oraz biodegradowalnych. Na tym szerokim polu, pomimo spektakularnych sukcesów, mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Ważnym elementem strategii operacyjnej LOGSTOR jest korzystanie z doświadczeń oraz dzielenie się najlepszymi praktykami i wdrożonymi projektami pomiędzy fabrykami przedsiębiorstwa, ulokowanymi w różnych krajach Europy. Wymiana doświadczeń oraz powielanie rozwiązań przez osoby będące liderami zmian odbywa się „w ruchu bezgranicznym”. To pozwala naszej firmie maksymalizować korzyści, wynikające z kapitału intelektualnego wnoszonego przez wszystkich pracowników.

A jakie cele wyznaczyła sobie Państwa firma na najbliższe miesiące i kolejne lata?

Jako przedsiębiorstwo o profilu przede wszystkim produkcyjnym, naszym nadrzędnym celem jest stałe poprawianie bezpieczeństwa pracy, szczególnie w kontekście nadal dużego udziału procesów manualnych. W tej kwestii dążymy do celu, jakim jest absolutnie bezwypadkowa praca w każdej naszej fabryce. Drugim fundamentalnym priorytetem jest podnoszenie skuteczności w realizowaniu zamówień w terminach, zgodnych z oczekiwaniami klientów, bez względu na to, czy zamówienia składane są w tzw. niskim czy w wysokim sezonie. W obszarze jakości to przede wszystkim coroczny cel 20-procentowego obniżenia poziomu reklamacji oraz poprawy wewnętrznej jakości procesów produkcyjnych. Stawiamy sobie również ambitne cele środowiskowe, w tym zmniejszanie poboru energii o min. 5 proc. rocznie przy utrzymanym poziomie wolumenu produkcji.

Wymienione przykłady, to tylko część koncepcji ukierunkowanej na ciągłe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług, a co za tym idzie robienie „siedmiomilowych kroków” w podwyższaniu rentowności naszej firmy.

Rozmawiała Maria Leżucha