Wyjeżdżasz na wakacje i nie chcesz, aby Twoja nieruchomość ucierpiała podczas Twojej nieobecności? TotalMoney.pl sprawdził jak w praktyce funkcjonują, czym się charakteryzują oraz ile kosztują polisy chroniące od wszelkich ryzyk, w tzw. formule All Risk. Tego rodzaju produkt ubezpieczeniowy udostępnia tylko kilku ubezpieczycieli w Polsce. Przeanalizowaliśmy ofertę tych najpopularniejszych.

Nie orientujesz się w meandrach ubezpieczeniowych? Nie jesteś w stanie sam dokładnie określić które polisy mieszkaniowe zapewniają najszerszy zakres ochronny, a które mają najliczniejsze wyłączenia, czyli ograniczenia odpowiedzialności? Postanowiliśmy sprawdzić ubezpieczenia udostępniane w formule All Risk.

Chcesz ubezpieczyć mieszkanie? Tutaj porównasz oferty

Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk

Ubezpieczenia nieruchomości udostępniane w tzw. formule All Risk, czyli chroniące od skutków wystąpienia wszelkich ryzyk to coraz popularniejsza opcja zawarcia kompleksowej ochrony ubezpieczanych nieruchomości.
Jest to propozycja skierowana do najbardziej wymagających klientów, którzy nie godzą się na żadne kompromisy i cenią sobie najszerszy możliwy zakres ochronny.

O tym jak szeroki jest zakres ochrony oferowany jest w ramach poszczególnych polis niech świadczy chociażby to, że powinniśmy skupić się niemal wyłącznie na wyłączeniach, gdyż to one decydują o tym w jakiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. We wszystkich pozostałych przypadkach ubezpieczenie jest należne osobie poszkodowanej.

Kto uchroni nas od wszelkich ryzyk?

Postanowiliśmy sprawdzić oferty najpopularniejszych ubezpieczycieli działających na terenie Polski i udało nam się wśród nich odnaleźć towarzystwa udostępniające polisy mieszkaniowe w formule All Risk. Są to:
• Allianz
• InterRisk SA - Vienna Insurance Group
• Warta


Co dodatkowo może być zawarte w polisie?

Dodatkowe ryzyka, przed wystąpieniem których możemy być chronieni np. w przypadku oferty Warty to m.in.:
• Rabunek rzeczy noszonych przy sobie na kwotę do 1 000 zł – już za 50 zł rocznie;
• Bagaż (np. od kradzieży, zniszczenia, zaginięcia) na 1 000 zł również za 50 zł rocznie;
• Nagrobek – od jego dewastacji lub zniszczenia – na sumę 10 000 zł ochrona już od 100 zł rocznie


Ile kosztuje ochrona

Oczywiście cena jaką finalnie zapłacimy za ubezpieczenie naszej nieruchomości uzależnione jest od przyjętej sumy ubezpieczenia, wartości nieruchomości, jej lokalizacji, stosowanych zabezpieczeń oraz materiałów z jakich została ona zbudowana. Najczęściej stawka za tego rodzaju polisę w formule All Risk kosztuje około 500 zł. Wiadomo również, że każda umowa dodatkowa to dodatkowy koszt – nawet najtańsze OC w życiu prywatnym spowoduje wzrost ceny naszej polisy o kilkadziesiąt złotych.

Ograniczenia odpowiedzialności, czyli wyłączenia…

Podstawowymi ograniczeniami wskazywanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń są w przypadku:

• TU Allianz w przypadku oferty „Bezpieczny Dom Plus” - budynki/lokale, które pod względem stanu technicznego nie nadają się do zamieszkania, tj. nie są spełnione zasady bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, w tym także budynki/lokale przeznaczone do rozbiórki. Dodatkowo ochroną nie mogą być objęte lokale komercyjne (np. kioski i pawilony);
• InterRisk SA - Vienna Insurance Group w ramach oferty „Dom Plus” - Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie się nie należy, chyba że wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
• Warty w ramach ubezpieczenia „Dom Komfort Plus”- ubezpieczyciela od odpowiedzialności zwalnie niewykonanie przez ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub czynności, do wykonania których ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Kto i co może objąć ochroną ubezpieczeniową

Ubezpieczeniem objęte mogą być wyłącznie nieruchomości zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co ważne, mogą to być również obiekty będące dopiero w budowie, a nawet zwykłe domki letniskowe. Nie jest również nadmiernie istotny tytuł prawny do ubezpieczanej nieruchomości – możemy być jej właścicielami a nawet najemcami.

Porównaj oferty ubezpieczeń online i sprawdź, gdzie zapłacisz najniższą składkę

Przezorny zawsze ubezpieczony

Popularny slogan powinien stanowić najlepszą rekomendację dla wszystkich użytkujących dowolną nieruchomość – najnormalniej w świecie nie opłaca się „oszczędność” na tego rodzaju ochronie. Licho nie śpi, jak zwykło się mawiać, i dobrze mieć zapewnioną ochronę na wypadek wystąpienia wszelkich nieopisanych ryzyk, które nie zostały wyraźnie wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ochrona we wszelkich możliwych wariantach i niemal od wszystkich ryzyk jest naprawdę bardzo komfortowym rozwiązaniem i powinna pozwolić nam na zapewnienie bezpieczniejszego snu i wypoczynku, gdy zostawiamy naszą nieruchomość zamkniętą na cztery spusty…