Kancelaria Prezydenta wyjaśniła we wtorkowym komunikacie, że celem nowelizacji jest dostosowanie systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

"Rozstrzygnięcie Trybunału dotyczyło (...) przepisów, które przyznają bankom możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych i zarazem przesądzają, że takie tytuły – po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd – mogą stanowić podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych albo są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z czynności bankowych" - poinformowano.

Wskazano, że nowela uchyla przepisy dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Reguluje także procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców i pożyczkobiorców.

"Ponadto do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza przepis stanowiący, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłata stosunkowa wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych" - napisano.

Pozostałe zmiany zawarte w nowelizacji mają charakter redakcyjno-dostosowawczy. Przewidziano również odpowiednie przepisy przejściowe. Nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poza zmianami w prawie bankowym ustawa wprowadziła zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego; ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych; ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Obejmuje też zmiany w ustawie o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych; ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ustawie o finansach publicznych; ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawie o prawach konsumenta.