Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Wesoła w Mysłowicach, podała Komisja.

"W dniu 22 maja 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie na dodatkowym posiedzeniu w dniu 21 maja 2014 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Wesoła w Mysłowicach. Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 22 maja 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wesoła został powołany Roman Wenerski, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji, podkreśla KNF.

"Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wesoła poprzez zwiększenie jej siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego" - czytamy dalej.

Reklama

KNF zaznacza, że decyzja ta nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Wesoła. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie, tłumaczy Urząd.

"Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków Kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą Kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych" - czytamy dalej.

Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK, podkreśla Komisja.