Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spytała o prawo odliczenia VAT z faktur dokumentujących następujące usługi: doradcze w zakresie wypłaty dywidendy, świadczone przez dom maklerski, kurierskie i pocztowe, a także koszty postępowań sądowych prowadzonych m.in. w związku z ustaleniem prawa akcjonariusza do dywidendy.

Zarówno dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jak i WSA w tym mieście zgodnie uznali, że dywidenda nie ma wpływu (bezpośredniego ani pośredniego) na cenę towaru i świadczonych przez spółkę usług, a tym samym na jej obrót. W związku z tym usługi związane z jej wypłatą nie mogą być uznane za wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Sąd wyjaśnił, że wypłata dywidendy nie jest celem prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie formą dystrybucji efektów jej prowadzenia. W związku z tym nie daje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Łodzi z 13 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 97/14.