Od wielu lat opłacam ubezpieczenie grupowe od nieszczęśliwych wypadków w pracy i zawsze uważałam, że to wystarczy. Teraz jestem namawiana do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia na życie. Czy rzeczywiście będę miała prawo do kilku wypłat odszkodowania, gdyby np. zdarzył mi się wypadek – pyta pani Monika
W przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych, przy osobowych możliwa jest kumulacja świadczeń. Ubezpieczenie autocasco AC, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia i temu podobne ubezpieczenia majątkowe nie dają prawa do tylu odszkodowań, ile różnych polis mamy zawartych. Możliwe jest wyłącznie odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionej szkody (rekompensata straty, której doznaliśmy w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową). Nie warto więc inwestować w tym samym czasie w kilka ubezpieczeń tego samego majątku i tych samych ryzyk, oczekując świadczenia przekraczającego wysokość szkody.
Inaczej jest przy ubezpieczeniach osobowych, w przypadku których mamy prawo do tylu świadczeń, ile umów (polis) ubezpieczenia na życie i różnorodnych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawarliśmy.
Jeśli zatem pani Monika ma wykupioną polisę ubezpieczenia grupowego NNW w zakładzie pracy i zamierza dokupić indywidualne ubezpieczenie na życie, w razie wypadku lub innego zdarzenia objętego umową, z każdej polisy otrzyma odszkodowanie. A gdyby posiadała jeszcze inne polisy, np. NNW kierowcy i pasażerów, NNW w ramach pakietu mieszkaniowego albo turystycznego, w razie szkody na osobie także z nich powinna dostać odszkodowanie. Oprócz odszkodowania „ze swojej” polisy może jednocześnie pobierać rentę (jeśli któryś z ubezpieczycieli ją przewidywał) lub oczekiwać wyrównania szkody przez sprawcę, jeśli jest on ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Najważniejszy w przypadku ubezpieczeń osobowych jest zakres ubezpieczenia oraz wysokość polisy (umówionej sumy pieniężnej wypłacanej w razie zdarzenia).
Podstawa prawna
Art. 805–828 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).