Osoby, które utraciły kogoś bliskiego, mogą się domagać zadośćuczynienia, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej oraz renty.
Zadośćuczynienie ma zrekompensować członkom rodziny krzywdę, ból i smutek po jego śmierci. Oceniając rozmiar krzywdy, bierze się pod uwagę m.in.: poczucie osamotnienia, cierpienie moralne, wstrząs psychiczny, a także rodzaj i intensywność więzi łączącej członków rodziny ze zmarłym.
Odszkodowanie jest przyznawane osobom, którym na skutek śmierci bliskiego pogorszyła się sytuacja życiowa. Za życia męża pani Monika wspólnie z nim prowadziła gospodarstwo domowe i wychowywała syna – mogła więc liczyć na jego wsparcie. Obecnie jej sytuacja finansowa i majątkowa uległa pogorszeniu, dlatego bez wątpienia może skorzystać z tego roszczenia. Określając wysokość odszkodowania, analizuje się sytuację uprawnionego i porównuje z tą, w której znalazłaby się, gdyby bliski nadal żył. Uwzględnia się m.in. problemy życiowe, obniżenie motywacji do pracy, młody wiek, pogorszenie stanu zdrowia, gorsze warunki wychowawcze.