Właściciel mieszkania, domu jednorodzinnego lub posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie mógł zawrzeć umowę o dożywotnie świadczenie pieniężne. W zamian za prawo własności nieruchomości świadczenia takie wypłacać będą mogły spółki akcyjne, o ile uzyskają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie takiej działalności. Minimalny kapitał zakładowy takiego podmiotu wynosić powinien 2 mln euro – przewiduje przygotowany w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym.
Po zawarciu w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej prawo własności w zamian za dożywotnie świadczenie (corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji) dawny właściciel nadal będzie zajmował lokum. Zapewni mu to ustanowiona na jego rzecz służebność osobista. Dożywotnią wypłatę świadczeń zagwarantuje mu obciążająca tę nieruchomość hipoteka w wysokości nie mniejszej niż 150 proc. jej wartości rynkowej.
– Obecnie tego typu umowy nie są w szczególny sposób regulowane. Opierają się na przepisie kodeksu cywilnego o dożywociu, które zostały obmyślane do zawierania umów między osobami bliskimi – tłumaczy Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
– Dlatego potrzebne są regulacje, które uwzględnią zawieranie takich umów między przedsiębiorcą a konsumentem – dodaje.
W resorcie dokonano wyliczeń hipotetycznego świadczenia dla 75-letniego mężczyzny, dysponującego mieszkaniem o wartości 200 tys. zł. Co miesiąc aż do śmierci otrzyma on kwotę 450 zł (systematycznie waloryzowaną), zachowując prawo zajmowania mieszkania, za które czynsz będzie płacił świadczeniodawca.
Projekt zabezpiecza interesy osoby fizycznej również na wypadek bankructwa firmy. Gdy w postępowaniu upadłościowym mieszkanie – stanowiące już majątek bankruta – przejmie inny podmiot, również mający zezwolenie z KNF, to sytuacja seniora się nie zmieni. Jeżeli jednak w pierwszym przetargu podmiot uprawniony nie przejmie mieszkania, to w kolejnym swoją dawną nieruchomość może odzyskać świadczeniobiorca. Gdy nie dojdzie do upadłości, ale będzie toczyło się postępowanie egzekucyjne, senior będzie mógł ponownie zostać właścicielem mieszkania. Zaliczy na poczet ceny świadczenia, które uzyskałby do swojej śmierci.

Etap legislacyjny

Projekt przekazany do konsultacji