Interpretacja dotyczy spółki, która chciała upewnić się co do możliwości wystawiania w 2014 r. zbiorczych faktur korygujących, dokumentujących rabaty przyznane partnerom handlowym. Zasadniczo izba potwierdziła, że taka możliwość istnieje. Nie zgodziła się natomiast ze spółką, że nic się w tym zakresie nie zmieniło. Zwróciła uwagę na to, że w przeciwieństwie do stanu prawnego sprzed 2014 r. obecnie zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać również daty i numery faktur korygowanych.

Przypomniała, że zbiorczy dokument powinien zawierać dane wymienione w art. 106j ust. 2 ustawy, a także wskazywać okres, do którego odnosi się udzielony opust lub obniżka. Może natomiast nie zawierać: nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą, numeru, pod którym zarejestrowany jest dla celów VAT nabywca towarów lub usług, daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi ani daty otrzymania zapłaty, gdy różni się ona od daty wystawienia faktury.

Brak obowiązku podawania tych danych wynika z art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zbiorcza faktura korygująca może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Niezależnie od tej interpretacji organy podatkowe zwracają uwagę, że art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia z obowiązku podawania na korekcie danych wymienionych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6. Nie odnosi się natomiast do art. 106e ust. 1 pkt 4, który mówi o obowiązku podawania przyczyny korekty. W związku z tym podatnik powinien ją również podać na fakturze korygującej, także zbiorczej (tak w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2013 r., nr IPPP1/443-847/13-2/PR).

Interpretacja Interpretacja dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 3 kwietnia 2014 r., nr IPTPP4/443-12/14-3/MK