Do końca 2013 roku faktury były wystawiane, co do zasady, nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (zob. par. 9 ust. 1 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach). Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje zupełnie inny ogólny termin wystawiania tych dokumentów.

Obecnie faktury należy wystawiać, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (zob. art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Termin wystawiania faktur został więc od początku 2014 roku znacznie wydłużony. Nie dość, że czas na wystawienie faktury został wydłużony z 7 do 15 dni, to jeszcze obecnie termin ten rozpoczyna bieg z końcem miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę (a nie – jak było do końca 2013 roku – w dniu wydania towaru lub wykonania usługi). [tabela 1]

Wskazać przy tym należy, że art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej stanowi, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Przepis ten obowiązuje na gruncie VAT i ma zastosowanie również do terminów wystawiania faktur. Zatem jeżeli 15. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (w tym niedzielę), termin wystawienia faktury upływa w najbliższym dniu roboczym. [przykład 1]

Faktury

Faktury

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zbiorcze...

Do końca 2013 roku par. 9 ust. 3 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach stanowił, że faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Obecnie podobnego przepisu nie ma. Nie oznacza to jednak, że obecnie wystawianie faktur zbiorczych (faktur dokumentujących kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca) nie jest możliwe.

Istnienie wskazanego przepisu związane było z tym, że do końca 2013 roku standardowy termin wystawiania faktur wynosił tylko 7 dni (licząc od dnia wydania towarów lub wykonania usług), co uniemożliwiało terminowe wystawianie faktur zbiorczych za cały miesiąc. Ponieważ obecnie termin wynosi 15 dni i liczony jest od końca miesiąca, to nie było potrzeby określania przepisu podobnego do zawartego do końca 2013 roku w par. 9 ust. 3 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach. Odmienny wniosek byłby niezgodny z przepisami unijnymi. Nakazują one bowiem państwom członkowskim zezwalać na wystawianie faktur zbiorczych zawierających dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług, pod warunkiem że VAT od dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług wymienionych na fakturze zbiorczej staje się wymagalny w ciągu tego samego miesiąca kalendarzowego (zob. art. 223 dyrektywy 2006/112/WE).

Co istotne, możliwość wystawiana faktur zbiorczych na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. potwierdzają organy podatkowe w pierwszych udzielanych na gruncie obecnych przepisów wyjaśnieniach. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPP3/443-444/13-3/JK), „od 1 stycznia 2014 r. wprowadzona zostanie ogólna zasada, zgodnie z którą fakturę należało będzie wystawiać nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym zostanie dokonana dostawa towarów lub wykonana usługa. Nie będzie zatem przeszkód, aby podatnik na jednej fakturze zawarł wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego”. [przykład 2]

Faktury

Faktury

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

...lub zaliczkowe

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje również wydłużony termin wystawiania faktur zaliczkowych (tj. faktur dokumentujących otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi). Dokumenty takie należy wystawiać nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (zob. art. 106i ust. 2 ustawy o VAT). Zatem również w przypadku faktur zaliczkowych podatnicy mają obecnie znacznie więcej czasu na ich wystawienie (do końca 2013 roku faktury zaliczkowe należało wystawiać nie później niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano całość lub część należności, w odniesieniu do której zgodnie z ustawą o VAT powstaje obowiązek podatkowy – zob. par. 10 ust. 1 obowiązującego wówczas rozporządzenia o fakturach). [tabela 2]

Oczywiście również w przypadku terminu wystawiania faktur zaliczkowych zastosowanie ma przytoczony wcześniej art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej (odnoszący się do wydłużenia terminu w przypadku dni wolnych i świąt). [przykład 3]