Tym samym rozwiał jedną z wątpliwości dotyczących obowiązujących od 1 października 2013 r. przepisów ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie solidarnej odpowiedzialności. Przewidują one, że jeżeli sprzedawca wyrobów wrażliwych (określonych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT) okaże się oszustem, który nie odprowadza VAT do urzędu skarbowego, a kupujący wiedział lub mógł przypuszczać, że tak jest, to będzie on musiał uregulować podatek od dokonanego zakupu.

Wyłączeni od takiego ryzyka są przedsiębiorcy kupujący od podmiotów, które złożą kaucję gwarancyjną i uzyskają wpis w rejestrze prowadzonym przez ministra finansów (dostępnym na stronie www.mf.gov.pl). Wysokość wpłaconej kaucji musi jednak wynosić 3 mln zł lub odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu. Jak podkreślił w wyjaśnieniach dla podatnika dyrektor IS w Poznaniu, oba te warunki (wpis w rejestrze i kaucja w odpowiedniej wysokości) muszą być spełnione łącznie.

Odnosząc się do kolejnego pytania przedsiębiorcy, organ podatkowy przyznał, że ustawodawca nie nałożył na nabywcę towarów wrażliwych obowiązku przechowywania dokumentacji w postaci wydruków podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Dlatego nie ma on takiego obowiązku. Zainteresowany powinien jednak przyjąć taki sposób dokumentowania obrotu towarami wrażliwymi, aby wynikało z niego, że dla danej transakcji spełnione zostały przesłanki wyłączające odpowiedzialność solidarną (wynikające z art. 105a ust. 3 ustawy o VAT).

Solidarna odpowiedzialność ma zastosowanie w przypadku, gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu 50 tys. zł

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 stycznia 2014 r., sygn. akt ILPP5/443-214/13-2/KG.