Wystawianie faktur

Jak obecnie stanowi art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 r. podobnego przepisu nie będzie. W konsekwencji od nowego roku wystawianie faktur, co do zasady, nie będzie wpływać na moment powstania obowiązku podatkowego (wyjątek dotyczyć będzie niektórych szczególnych przypadków powstawania obowiązku podatkowego). Zmiana ta wyłączy odmienne zasady powstawania obowiązku podatkowego dla sprzedaży na rzecz konsumentów (sprzedaży, która najczęściej nie musi – i w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nadal nie będzie musiała – być potwierdzana fakturą) i sprzedaży pozostałej (która najczęściej potwierdzana fakturą być musi, co się od 1 stycznia 2014 r. nie zmieni), jak również spowoduje, że podatnicy nie będą już mogli opóźniać momentu powstania obowiązku podatkowego, opóźniając wystawienie faktury dokumentującej daną czynność. [przykład 11]

Likwidacja 10 przypadków
Od 1 stycznia 2014 r. zlikwidowany zostanie szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego obowiązujący przy:
1) dostawach lokali i budynków (obecnie szczególny sposób powstania obowiązku podatkowego z tytułu takich dostaw wynika z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT),
2) świadczeniu usług transportowych, świadczeniu usług spedycyjnych i przeładunkowych oraz świadczeniu usług w portach morskich i handlowych (zob. art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a–c,
3) świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (zob. art. 19 ust. 13 pkt 4),
4) dostawach wysyłkowych dokonywanych za zaliczeniem pocztowym (zob. art. 19 ust. 13 pkt 6),
5) świadczeniu usług komunikacji miejskiej (zob. art. 19 ust. 13 pkt 7),
6) sprzedaży praw lub udzielaniu licencji i sublicencji, przeniesieniu lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddaniu do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw (zob. art. 19 ust. 13 pkt 9),
7) czynności wykonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (zob. art. 19 ust. 13 pkt 10),
8) oddawaniu gruntu w wieczyste użytkowanie (zob. art. 19 ust. 16b),
9) dostawach towarów za pośrednictwem automatów (zob. art. 19 ust. 17),
10) sprzedaży żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym (zob. art. 19 ust. 18).

Dodany przepis

Art . 19A

Ust. 1

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Ust. 2

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

Ust. 3

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Ust. 4

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.

(...)

Ust. 8

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

PRZYKŁAD 1

Późniejsze wydanie rzeczy
Podatnik X zamierza sprzedać w 2014 roku swój firmowy samochód. Umowa sprzedaży pojazdu zostanie zawarta 30 stycznia 2014 r., a po jej podpisaniu nabywcy zostaną wręczone kluczyki i dokumenty do samochodu. Ze względu na pilny wyjazd nabywca odbierze samochód dopiero kilka dni później, tj. 3 lutego 2014 r. Mimo to obowiązek podatkowy z tytułu dostawy samochodu powstanie w takiej sytuacji 30 stycznia 2014 r., tj. w dniu wydania nabywcy dokumentów i kluczyków umożliwiających rozporządzanie samochodem.

PRZYKŁAD 2

Sztuczny charakter usługi
Wydawnictwo zleca autorom opracowywanie artykułów do publikowanych periodyków. Momentem wykonania usług opracowywania takich artykułów jest, co do zasady, moment przesłania przez autora gotowego artykułu. W grę jednak wchodzi określenie przez strony, że usługę uznaje się za wykonaną w dniu akceptacji przesłanego tekstu przez wydawnictwo, autoryzacji tekstu przez autora, a nawet opublikowania tekstu w periodyku. Nie jest zaś możliwe określenie przez strony, że za moment wykonania usługi uznaje się przykładowo 30. dzień, licząc od dnia opublikowania tekstu w periodyku (takie określenie momentu wykonania usługi byłoby sztuczne).

PRZYKŁAD 3

Zapłata za część
Podatnik zlecił kancelarii prawnej pozwanie kontrahenta o zapłatę. Strony uzgodniły kwotę wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi prawniczej w wysokości 3000 zł netto + 690 zł VAT, w tym za napisanie pozwu wynagrodzenie w kwocie 1000 zł + 230 zł VAT. Strony uzgodniły również, że warunkiem skierowania pozwu do sądu przez kancelarię będzie przyjęcie i zaakceptowanie przez podatnika jego treści, czyli przyjęcie części zleconej usługi prawniczej w części odpowiadającej napisaniu pozwu. Załóżmy, że akceptacja taka nastąpi 15 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy wykonania usługi prawniczej powstanie – w części odpowiadającej części usługi prawniczej polegającej na opracowaniu pozwu – w tym właśnie dniu.

PRZYKŁAD 4

Usługi transportowe
Podatnik świadczy usługi transportowe (obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych usług od 1 stycznia 2014 r. rozpoznawany będzie na zasadach ogólnych). Z jednym z kontrahentów ma zawartą umowę przewidującą, że świadczone usługi są rozliczane w miesięcznych, kalendarzowych okresach rozliczeniowych (termin płatności za usługi w danym miesiącu to 14 dni, licząc od ostatniego dnia rozliczanego miesiąca). W takim przypadku przykładowo obowiązek podatkowy z tytułu wszystkich usług wykonanych dla tego kontrahenta w styczniu 2014 r. powstanie 31 stycznia 2014 r.

PRZYKŁAD 5

Sprzedaż licencji
Załóżmy, że podatnik 10 stycznia 2014 r. sprzeda licencję na korzystanie z programu komputerowego rozliczaną w rocznych okresach rozliczeniowych, przy czym płatność za te roczne okresy rozliczeniowe dokonywana będzie z dołu (termin płatności za pierwszy rok korzystania z programu komputerowego upłynie w ostatnim dniu rocznego okresu korzystania z tego programu, tj. 9 stycznia 2015 r.). W takim przypadku obowiązek podatkowy z tytułu części usługi licencji (części odpowiadającej okresowi korzystania z programu komputerowego w 2014 r.) powstanie 31 grudnia 2014 r.

PRZYKŁAD 6

Dostawy paliwa
Sieć stacji paliw umożliwia klientom podpisanie umowy, na podstawie której wszystkie zakupy paliw w danym miesiącu rozliczane będą łącznie po zakończeniu danego miesiąca. Obecnie zawarcie takiej umowy nie wpływa na sposób powstawania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw paliwa (obowiązek ten najpóźniej powstaje 7. dnia, licząc od dnia zatankowania paliwa). Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu dostaw paliwa dokonywanych na podstawie takich umów powstawać będzie ostatniego dnia danego miesiąca (np. obowiązek podatkowy z tytułu dostaw paliwa zatankowanego w styczniu 2014 r. powstanie 31 stycznia 2014 r.).

PRZYKŁAD 7

Wpłata zaliczki
15 stycznia 2014 r. podatnik otrzyma od kontrahenta zamówienie na poczet sprzedaży towaru za 10 000 zł netto + VAT, a 2 dni później otrzyma zaliczkę 20 proc. (2000 zł + VAT) na poczet tego zamówienia. Spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy zamówionego towaru niezależnie od tego, czy podatnik wystawi w terminie (do 15 lutego 2014 r.) fakturę zaliczkową.

PRZYKŁAD 8

Tylko konkretne świadczenie
Załóżmy, że 17 stycznia 2014 r. kontrahent spółki z o.o. dokona wpłaty 10 000 zł, z której to kwoty finansowane mają być przyszłe zamówienia kontrahenta. Otrzymanie tej kwoty nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.
Załóżmy następnie, że 2 lutego 2014 r. kontrahent złoży zamówienie trzech towarów na kwotę 1700 zł netto + VAT, które to zamówienie będzie miało zostać sfinansowane z części wpłaconej 17 stycznia 2014 r. kwoty. W tej sytuacji złożenie zamówienia spowoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów (mimo że pieniądze zostały przez kontrahenta faktycznie wpłacone ponad 2 tygodnie wcześniej), a więc obowiązek ten powstanie 2 lutego 2014 r.

PRZYKŁAD 9

Kompensata należności
Załóżmy, że podatnik prowadzący hurtownię materiałów budowlanych zleci w styczniu 2014 r. firmie budowlanej remont swojego budynku. Usługę tę firma budowlana wykona 28 stycznia 2014 r. i udokumentuje fakturą na kwotę 23 000 zł + VAT, płatną w terminie 28 lutego 2014 r.
Załóżmy następnie, że 31 stycznia 2014 r. firma budowlana zamówi u podatnika prowadzącego hurtownię towary na kwotę 10 000 zł + VAT i strony uzgodnią, że kwota zapłaty za te towary zostaje potrącona z należności przysługującej firmie budowlanej z tytułu wykonania remontu. Spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego 31 stycznia 2014 r. (niezależnie od tego, kiedy dojdzie do dokonania dostawy zamówionych materiałów budowlanych).

PRZYKŁAD 10

Płaci bank
Podatnik prowadzi sklep RTV/AGD. Załóżmy, że w lutym 2014 r. klient zamówi u niego telewizor, którego zakup zamierza sfinansować pożyczką. Należność za telewizor zostanie przekazana podatnikowi przez bank 28 lutego 2014 r., zaś telewizor zostanie odebrany przez klienta 1 marca 2014 r. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonania dostawy telewizora powstanie w takiej sytuacji 28 lutego 2014 r. (tj. w dniu otrzymania całości zapłaty przed dokonaniem dostawy telewizora).

PRZYKŁAD 11

Bez opóźnień
28 sierpnia 2013 r. podatnik sprzedał i wydał towar firmie X. W tej sytuacji miał możliwość opóźnienia powstania obowiązku podatkowego do 4 sierpnia 2013 r. (w tym dniu obowiązek podatkowy powstał, jeżeli podatnik wcześniej nie wystawił faktury dokumentującej dostawę towaru firmie X).
Gdyby podobna sprzedaż miała miejsce w 2014 roku, obowiązek podatkowy powstałby bezwzględnie 28 sierpnia 2014 r. Nawet wystawiając fakturę 15 września 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. podatnicy będą mogli wystawiać faktury, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę – zob. art. 106i ust. 1 ustawy o VAT), podatnik nie przesunie momentu powstania obowiązku podatkowego na wrzesień 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 19a oraz art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy