Transport publiczny

9 października 2019 r.

Planowane gigantyczne inwestycje związane z CPK zapewnią długotrwały rozwój branży kolejowej, która staje się coraz silniejszą gałęzią naszej gospodarki.

NPBP: Zadaniem państwa jest zapewnienie obywatelom coraz wyższego poziomu dostępności komunikacyjnej9 października 2019 r.

Przewoźnicy mają za zadanie łączyć miasta oddalone od siebie nawet o kilkaset kilometrów. Przez wiele lat patrzono głównie na największe miasta, dbając o to, by rozwijały się harmonijnie. Zabrakło jednak wystarczającej troski o mniejsze ośrodki. Chociażby te, które mocno odczuły przemiany ustrojowe bądź utraciły status miast wojewódzkich.

2 października 2019 r.

Są dwa sposoby rozliczania się organizatora publicznego transportu zbiorowego z operatorem. W Polsce dominuje model rozliczania się według rzeczywiście przejechanych wozokilometrów w oparciu o stawkę za 1 wozokilometr zaoferowaną w przetargu.

Publiczny transport zbiorowy: Przewoźnicy i organizatorzy usług muszą przygotować się na zmiany2 października 2019 r.

Od 3 grudnia 2019 r. bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym na postawie rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE. z 2007 r. L 315, s. 1 ze zm.) będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy umowa będzie miała charakter koncesji na usługi z ryzykiem po stronie operatora.

8 sierpnia 2019 r.

Resort Infrastruktury czeka na opnie na temat propozycji legislacyjnych do 9 września.

Przepisy o hulajnogach przyspieszyły, by te zwolniły8 sierpnia 2019 r.

VIII kadencja Sejmu nieuchronnie zbliża się ku końcowi, więc to ostatni dzwonek na uchwalenie przepisów dotyczących urządzeń transportu osobistego (UTO), takich jak np. hulajnogi elektryczne. Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym i ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.

7 sierpnia 2019 r.

Odmowa przyznania dopłaty powinna mieć formę decyzji administracyjnej wojewody, od której przysługuje odwołanie do ministra infrastruktury, a w dalszej kolejności – skarga do sądu administracyjnego.

Fundusz pekaesowy. Kto i kiedy ma szansę na wsparcie7 sierpnia 2019 r.

Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zwana dalej ustawą pekaesową) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2019 r. pod poz. 1123 i weszła w życie 18 lipca 2019 r. Reguluje ona utworzenie i funkcjonowanie funduszu oraz zasady dofinansowania z jego środków organizatorów publicznego autobusowego transportu zbiorowego, którzy utworzą nowe linie autobusowe niebędące komunikacją miejską. Kilka dni temu został też zatwierdzony plan finansowy funduszu na 2019 r. Na tej podstawie między województwa podzielono tegoroczną pulę środków. W tym roku do wzięcia jest łącznie 300 mln zł. Najwięcej otrzymają województwa: podlaskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie.

19 lipca 2019 r.

Niedawne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE stawiają miasta i komunalnych przewoźników w bardzo trudnej sytuacji. Zastrzeżenia do umów między jednostkami samorządu terytorialnego a własnymi podmiotami mogą mieć Komisja Europejska czy UOKiK, a także prywatne firmy, które chciałyby wskoczyć na ich miejsce.

Droga tylko przez koncesje? Gminni przewoźnicy niepewni swego19 lipca 2019 r.

Niedawne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE stawiają miasta i komunalnych przewoźników w bardzo trudnej sytuacji. Zastrzeżenia do umów między jednostkami samorządu terytorialnego a własnymi podmiotami mogą mieć Komisja Europejska czy UOKiK, a także prywatne firmy, które chciałyby wskoczyć na ich miejsce.