Transport publiczny

29 października 2019 r.

Im większa pojemność pojazdu, tym większa liczba przewożonych pasażerów, którzy z nich korzystają.

Stawka opłaty za przystanek musi uwzględniać różną wielkość pojazdów29 października 2019 r.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Określono w niej, że stawka tej opłaty wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. Rada nie wzięła pod uwagę m.in. takich kwestii jak standard przystanków oraz wielkość taboru, jakim jest wykonywany przewóz.

9 października 2019 r.

Planowane gigantyczne inwestycje związane z CPK zapewnią długotrwały rozwój branży kolejowej, która staje się coraz silniejszą gałęzią naszej gospodarki.

NPBP: Zadaniem państwa jest zapewnienie obywatelom coraz wyższego poziomu dostępności komunikacyjnej9 października 2019 r.

Przewoźnicy mają za zadanie łączyć miasta oddalone od siebie nawet o kilkaset kilometrów. Przez wiele lat patrzono głównie na największe miasta, dbając o to, by rozwijały się harmonijnie. Zabrakło jednak wystarczającej troski o mniejsze ośrodki. Chociażby te, które mocno odczuły przemiany ustrojowe bądź utraciły status miast wojewódzkich.

2 października 2019 r.

Są dwa sposoby rozliczania się organizatora publicznego transportu zbiorowego z operatorem. W Polsce dominuje model rozliczania się według rzeczywiście przejechanych wozokilometrów w oparciu o stawkę za 1 wozokilometr zaoferowaną w przetargu.

Publiczny transport zbiorowy: Przewoźnicy i organizatorzy usług muszą przygotować się na zmiany2 października 2019 r.

Od 3 grudnia 2019 r. bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym na postawie rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE. z 2007 r. L 315, s. 1 ze zm.) będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy umowa będzie miała charakter koncesji na usługi z ryzykiem po stronie operatora.