Zadania gminy

8 lipca 2020 r.

Do dofinansowania i pożyczki udzielonych przed wejściem w życie tarczy 4.0., czyli 24 czerwca br., stosuje się zmienione przepisy.

Tarcza 4.0: Uproszczona pomoc dla firm z powiatowych urzędów pracy8 lipca 2020 r.

Tarcza 4.0 znowelizowała regulacje dotyczące przyznawanej przez nią pomocy dla przedsiębiorców. Mimo to firma nie musi zmieniać treści wniosku wniesionego przed 24 czerwca, a urząd modyfikować umowy. Jego obowiązkiem jest powiadomienie zainteresowanych o zmianach zasad pomocy na tablicy w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

2 lipca 2020 r.

Prace planistyczne przenoszą się do internetu Na stałe2 lipca 2020 r.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego musiały odbywać się zdalnie. Jak się okazuje, nie będzie to rozwiązanie incydentalne. Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza bowiem zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782). Przeniesienie procedur do sieci ma je zdecydowanie przyspieszyć

24 czerwca 2020 r.

Elektronizacja postępowań dotyczyć ma nie tylko dokumentów objętych przepisami o planowaniu przestrzennym

Czy COVID-19 zrewolucjonizuje pracę samorządów i wymusi zmiany w statutach oraz regulaminach? Niekoniecznie24 czerwca 2020 r.

JST nie zdecydowały się na wprowadzenie modyfikacji w swoich aktach prawnych mimo innego niż przed epidemią sposobu działania. Eksperci są zdania, że postąpiły prawidłowo. Bo nawet jeśli wypracowane metody okazały się dobre i warto byłoby je stosować także po epidemii, to w większości przypadków jest to niemożliwe bez zmian ustawowych.

20 czerwca 2020 r.

W sytuacji gdy uchwała rady gminy w sprawie absolutorium nie uzyska wymaganej ustawowo większości głosów, brak jest podstaw prawnych, by przyjąć uchwałę o nieudzieleniu absolutorium.

Brak ustawowej większości spowoduje, że sprawa absolutorium nie zostanie rozstrzygnięta20 czerwca 2020 r.

Na najbliższej sesji rady gminy ma się odbyć głosowanie w sprawie absolutorium dla wójta. Rada liczy 15 radnych, nie są oni zgodni w ocenie. Możliwe, że będzie po równo głosów „za” i „przeciw”. Co wtedy? Czy można uznać, że absolutorium nie zostało udzielone zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym? Czy może tarcze antykryzysowe zmieniły coś w trybie przyjmowania takiej uchwały?

18 czerwca 2020 r.

W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł.

Ministerstwo Finansów przyznało samorządom środki z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. 18 czerwca 2020 r.

 Minister Finansów przekazał jednostkom samorządu terytorialnego informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. Dofinansowanie otrzyma 110 podmiotów, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

17 czerwca 2020 r.

Opisane w zapytaniu działanie zastępcy wójta nosi znamiona naruszenia ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych, może więc skutkować odpowiedzialnością na gruncie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne rozwiązania z tarczy antykryzysowej nie mogą wyłączyć tej odpowiedzialności, są one bowiem ściśle związane z zadaniami realizowanymi dla zwalczania COVID-19.

Tarcza nie usprawiedliwi podwyższenia radnym diet17 czerwca 2020 r.

W kwietniu i maju zastępca wójta wypłacił radnym diety o 20 proc. większe, niż wynika to z limitów określonych w ustawie o samorządzie gminnym i uchwale rady gminy. Uznał, że radni mieli więcej pracy niż zwykle. Czy takie działanie było legalne? Czy tarcza antykryzysowa wyłącza odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane