Zadania gminy

1 kwietnia 2020 r.

Uchwały są ważne, dopóki organ nadzoru nie stwierdzi inaczej. Akurat wojewoda dolnośląski zapowiedział, że wątpliwości dotyczące organizacji i przebiegu sesji spowodowane koniecznością ochrony zdrowia i życia radnych oraz mieszkańców będą oceniane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

Nie każdy wojewoda uchyli zdalnie podjęte uchwały1 kwietnia 2020 r.

Jesteśmy gminą w województwie dolnośląskim. Zanim Sejm przyjął nowelizację specustawy związanej z COVID-19, z powodu wielu ważnych spraw, które wymagały uchwalenia, zdecydowaliśmy się na odbycie sesji zdalnej za pomocą łączy internetowych. Czy podjęte przez nas uchwały są ważne, czy musimy je podjąć na nowo?

1 kwietnia 2020 r.

Kryzys związany z koronawirusem stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu rządowych programów, które miały zapewnić poprawę jakości powietrza. Czy gminy i przedsiębiorcy są gotowi kontynuować prośrodowiskową politykę w czasie gospodarczej niepewności? O tym, co czeka program wsparcia „Czyste Powietrze” i co zrobić, by nie wyhamować z inwestycjami, rozmawiali uczestnicy debaty DGP.

Pandemia nie zatrzyma walki ze smogiem [DEBATA DGP]1 kwietnia 2020 r.

Kryzys związany z koronawirusem stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu rządowych programów, które miały zapewnić poprawę jakości powietrza. Czy gminy i przedsiębiorcy są gotowi kontynuować prośrodowiskową politykę w czasie gospodarczej niepewności? O tym, co czeka program wsparcia „Czyste Powietrze” i co zrobić, by nie wyhamować z inwestycjami, rozmawiali uczestnicy debaty DGP. Debatę prowadził i opracował Jakub Pawłowski

27 marca 2020 r.

Wprowadzono obowiązek wykonywania przez JST zadań nałożonych na te jednostki przez Prezesa Rady Ministrów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Samorząd i administracja w obliczu epidemii koronawirusa. JST dostaną nowe zadania27 marca 2020 r.

W związku z panującą epidemią koronawirusa ośrodek pomocy społecznej zakupił maseczki oraz środki dezynfekcyjne (płyn do dezynfekcji rąk oraz inne produkty odkażające). W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej wydatków ująć te zakupy? Czy właściwy będzie paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy może paragraf 423 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych”?

23 marca 2020 r.

Co się zmienia? Nowości jest wiele. W szczególności nowela upraszcza i porządkuje tryb rozpatrywania środków zaskarżenia między innymi poprzez rozdzielenie zadań wierzyciela i organu egzekucyjnego w tym zakresie. Chodzi tu o najważniejszy środek ochrony zobowiązanego w egzekucji, czyli o zarzut.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 1 [KOMENTARZ]23 marca 2020 r.

Uproszczenie i przyśpieszenie dochodzenia m.in. zobowiązań podatkowych to główne założenie nowelizacji ustawy egzekucyjnej w administracji. Nowela zakłada przesyłanie przez skarbówkę dokumentów egzekucyjnych drogą elektroniczną. Dlatego ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych organów egzekucyjnych i wierzycieli do rozwiązań przyjętych w ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070) zasadnicza jej część wejdzie w życie po upływie dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 30 lipca 2020 r.

11 marca 2020 r.

Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) powinna mieć, co do zasady, każda gmina. Ale bywa z tym różnie

Kwadratura PSZOK-u. Są kary za błędy, ale za brak punktu stacjonarnego już nie11 marca 2020 r.

Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) powinna mieć, co do zasady, każda gmina. Ale bywa z tym różnie. Problemem są nie tylko wysokie koszty ich funkcjonowania, lecz także niechęć mieszkańców do sytuowania PSZOK-ów w sąsiedztwie ich domów. Dlatego duża grupa samorządów preferuje mobilne punkty zbiórki, a są i takie, które w ogóle PSZOK-ów nie mają. Bo choć obowiązek ich tworzenia jest, to kar za jego niewypełnienie nie ma.

10 marca 2020 r.

Trzeba przypomnieć status prawny inkasentów. W art. 9 ordynacji podatkowej postanowiono, że inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zapłata dla inkasujących opłatę miejscową może zależeć od terminowości10 marca 2020 r.

Nasza spółka prowadzi usługi noclegowe na terenie nadmorskiej miejscowości. Burmistrz przygotował właśnie projekt uchwały, zgodnie z którym wszyscy pobierający opłatę miejscową, a więc i takie firmy jak nasza spółka, mają otrzymywać wynagrodzenie za inkaso pod warunkiem terminowego przekazania do kasy urzędu opłat pobranych od turystów. Czy można tak ograniczać nasze prawa?

6 marca 2020 r.

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że po wielu latach intensywnej eksploatacji trzeba przeprowadzać remonty

Rakotwórcza nawierzchnia w orlikach? "Nie wpadajmy w panikę, sprawdźmy najpierw, czy faktycznie mamy problem"6 marca 2020 r.

- Jeśli się okaże, że normy bezpieczeństwa rzeczywiście są przekroczone, zastanówmy się nad wymianą granulatu. Wtedy raczej konieczne będzie wsparcie gmin przez państwo - mówi w wywiadzie dla DPG Tomasz Półgrabski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w latach 2007–2014, koordynator projektu budowy orlików.

4 marca 2020 r.

Przeanalizowaliśmy najnowsze judykaty, by wskazać miejscowym legislatorom, jakich błędów unikać. Zapytaliśmy też eksperta o newralgiczne kwestie przy sporządzaniu dokumentu.

Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września4 marca 2020 r.

Rady gmin rozpoczęły proces dostosowania regulaminów o utrzymaniu czystości i porządku do nowych regulacji. Mają na to czas do 6 września 2020 r. Tego dnia upływa termin dostosowania prawa miejscowego do przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; dalej: nowelizacja). Przy czym jest to termin wejścia w życie gminnej regulacji, a nie jej przyjęcia. Tymczasem, jak mówi dr inż. Jacek Pietrzyk, ekspert ze spółki Atmoterm SA, zajmujący się m.in. sporządzaniem takich dokumentów, na przygotowanie dobrego, mającego m.in. zoptymalizować koszty gospodarki odpadami regulaminu, potrzeba co najmniej trzech miesięcy. [wywiad s. D6] Nie wszystkie rady biorą to pod uwagę i nie wszystkie radzą sobie z natłokiem przepisów, niekiedy wewnętrznie niespójnych. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów. Ponadto brak regulaminów powoduje, że regionalne izby obrachunkowe uchylają uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za śmieci, nie mają bowiem podstawy do ustalenia, czy wysokość została przyjęta prawidłowo.

2 marca 2020 r.

Prokuratoria Generalna RP interpretowała przepis tak, że skoro odpowiada marszałek, to odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa na województwie

Wojewoda odpowiada za złe zabezpieczenie przed powodzią2 marca 2020 r.

Odpowiedzialność spoczywa na wojewodzie, a nie na Skarbie Państwa. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w wydanej w czwartek uchwale podjętej na tle pozwu zbiorowego dotyczącego powodzi z 2010 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Co istotne, rozstrzygnięcie dotyczy spraw przeszłych, a nie przyszłych, ze względu na zmianę przepisów.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane