Finanse

18 października 2019 r.

W wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 10 kwietnia 2019 r. (sygn. akt III Ca 2110/18) wprost wskazano, że: „W granicach kognicji określonej w art. 6268 par. 2 k.p.c. sąd wieczystoksięgowy nie może badać merytorycznej zasadności orzeczenia sądowego”.

Komornik może wpisać do hipoteki wzmiankę o egzekucji długu wobec gminy 18 października 2019 r.

Gmina prowadzi egzekucję za zaległe kary umowne. Zajęta została nieruchomość, na której stoi moja hala produkcyjna, a sąd wpisał na wniosek komornika informacje do księgi wieczystej nieruchomości i w związku z tym nie mogę znaleźć nabywcy na halę. Czy biorąc pod uwagę to, że kwestionuję zasadność wyroku nakładającego na mnie karę, działanie komornika i sądu było prawidłowe?

9 października 2019 r.

Wody zyskają dodatkowe źródło finansowania9 października 2019 r.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą miały więcej czasu na dostosowanie się do wymogu stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. Termin na sprostanie tym nowym rygorom zostanie przesunięty na 31 grudnia 2026 r. Zmienią się też zasady, na jakich wydawane są zgody wodnoprawne.

11 września 2019 r.

Warszawa

Bez Warszawy Mazowsze będzie klepać biedę11 września 2019 r.

Jeśli dojdzie do administracyjnego podziału regionu, dochody nowego woj. mazowieckiego z CIT spadną aż o 87 proc. – wynika z wyliczeń urzędu marszałkowskiego. Mimo deklaracji Jarosława Kaczyńskiego o powstaniu osobnego woj. warszawskiego MSWiA zapewnia, że najpierw pomysł zostanie szeroko skonsultowany.

28 sierpnia 2019 r.

Jeśli chodzi o ustawę o obligacjach, to istotny jest jej art. 32. Wynika z niego, że emitent może określić cel emisji. Jeżeli emitentem jest JST, to określenie celu emisji jest obowiązkowe

Emisję obligacji trzeba prawidłowo zapisać w gminnych regulacjach28 sierpnia 2019 r.

Gmina planuje emisję obligacji. Przygotowano na sesję rady projekt przewidujący przeznaczenie środków z emisji na spłatę deficytu budżetu gminy (1 mln zł) i dodatkowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (500 tys. zł). W budżecie już dokonano zmian, przeznaczając te środki na spłatę deficytu. Czy izba obrachunkowa może zakwestionować uchwałę?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane