Rada gminy w nadanym sołectwu statucie wskazała, że wspomniana kompetencja przysługuje zebraniu wiejskiemu. Organ nadzoru uznał, że takie uregulowanie narusza art. 36 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591), zgodnie z którym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

W opinii wojewody nie można utożsamiać prawa głosu z prawem do udziału w zebraniu wiejskim, gdyż to pierwsze może być zrealizowane w oderwaniu od drugiego. Poza tym ustawa wskazuje, że wyboru dokonują mieszkańcy, a nie organ, a tym ostatnim jest przecież zebranie.

„Przydanie w przepisie rangi statutowej zebraniu wiejskiemu charakteru elekcyjnego pozostaje w sprzeczności także z regulacją art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w którym wyraźnie stwierdzono, że zebranie wiejskie jest w sołectwie organem uchwałodawczym, a wykonawczym – sołtys” – przypomina wojewoda.

„Ustawodawca, wskazując na uchwałodawczy charakter organu, jakim jest zebranie wiejskie, nie przyznał mu zatem prawa wyboru organów sołectwa” – dodaje organ nadzoru.

ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego, nr NK-N.4131.121.4.2013.KT3.