z YetiPay tylko: 25.90 zł

- Rozwiązanie umowy o pracę oraz na mocy porozumienia stron
- Okres wypowiedzenia
- Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
- Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy
- Szczególne tryby zakończenia zatrudnienia
- Zwolnienia grupowe i indywidualne
- Zasady wydawania świadectw pracy