Czy będzie koszt reprezentacji
Czy wydatki na zorganizowanie w styczniu 2007 roku spotkania z zaproszonymi gośćmi na coroczne omówienie wyników (połączone z przyjęciem), jakie firma osiągnęła w minionym roku, zaliczę do kosztów?
NIE Wydatki takie należy kwalifikować jako wydatki na reprezentację spółki, które będą od przyszłego roku wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT kosztów podatkowych nie będą stanowiły od 2007 roku koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Do końca 2006 roku z kosztów podatkowych wyłączone są wydatki reprezentacyjne do określonego limitu, którego podstawą wyliczenia jest kwota osiągniętego przychodu. Do kosztów zalicza się tylko wydatki na reprezentację w części nie przekraczającej 0,25 proc. przychodu. Od przyszłego roku nawet tej limitowanej kwoty nie zaliczymy do kosztów podatkowych.
Czy wydatki ze środków zbiórki publicznej będą kosztem
Czy organizacja pożytku publicznego, która utraciła ten status, będzie zaliczała do kosztów uzyskania przychodów wydatki sfinansowane z pieniędzy pochodzących ze zbiórek publicznych?
NIE W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego z Krajowego Rejestru Sądowego, organizacja ta jest obowiązana, w terminie 6 miesięcy, wykorzystać na własną działalność środki pochodzące ze zbiórek publicznych, zebrane w okresie posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z takich środków działający nadal podmiot nieposiadający już statusu organizacji pożytku publicznego nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Czy wydatki z dotacji będą kosztem
Czy wydatki sfinansowane otrzymanymi z ministerstwa rolnictwa dotacjami na wykonanie zadań na rzecz rolnictwa można będzie zaliczyć do kosztów?
NIE Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje przedmiotowe kalkulowane według stawek jednostkowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Jednak do kosztów nie będzie można zaliczyć w 2007 roku wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), pochodzących z dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, gdyż dotacje będą zwolnione z podatku dochodowego.