Rolnictwo – art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. nr 144, poz. 1045)

Żegluga śródlądowa – art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47s, art. 47b, art. 47f–47i, art. 1 pkt 6 oraz art. 2 ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 171, poz. 1057)

Finanse publiczne – art. 16 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241)

Węgorze – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2010 r. nr 104, poz. 654)

Cały akt wszedł w życie z dniem ogłoszenia, tj. 14 czerwca 2010 r., z wyjątkiem par. 1 pkt 4, mówiącego, że oczka sieci nie mogą być mniejsze niż dwudziestomilimetrowe, który wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.

Omówienie: Wielkość oczek sieci rybackich służących do połowu węgorzy nie może być od początku 2013 r. mniejsza niż 20 mm. Jednocześnie niedozwolony jest połów tych ryb w okresie ochronnym, czyli między 15 czerwca a 15 lipca. I jeśli czas ten rozpoczyna się lub kończy dniem ustawowo wolnym od pracy, to ulega on skróceniu.

Na wędkę wolno złapać w ciągu doby nie więcej niż dwa węgorze.

Informacje niejawne – art. 131 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, który dotyczy art. 47b ustawy o żegludze śródlądowej mówiącego o części art. 47a ust. 2, w której dotyczy on informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228)

NIK – art. 69e–69g ustawy z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, mówiące o obsadzaniu stanowisk w NIK

Większość tej ustawy obowiązuje od 2 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 227, poz. 1482)

Ochrona środowiska – art. 1 pkt 5 w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 7 oraz pkt 16 w zakresie rozdziału 4c ustawy z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2010 r. nr 239, poz. 1592)

Wychowanie przedszkolne – art. 6 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235)

Kontrola weterynaryjna – par. 1 ust. 1 pkt 3 oraz par. 2 pkt 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 marca 2011 r. w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli (Dz.U. z 2011 r. nr 57, poz. 295)

Uniwersytety – art. 1 pkt 83 w zakresie dotyczącym art. 105 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455)

Efektywność energetyczna – art. 12, art. 14, art. 23 ust. 3–6, art. 26, art. 27, art. 35 ust. 1 oraz art. 41 w zakresie wpływów z opłat zastępczych ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. nr 96, poz. 551)

Rachunkowość – art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 102, poz. 585)

Porządek w gminie – art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1–3 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Większość ustawy weszła w życie 1 stycznia 2012 r., art. 9 pkt 2 – 9 sierpnia 2011 r., a art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wejdzie w życie 1 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 152, poz. 897)

Żegluga śródlądowa – art. 1 pkt 3, art. 1 pkt 4 w zakresie dodawanego w art. 70 w ust. 1 pkt 3, art. 1 pkt 5 oraz art. 3 ustawy z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2011 r. nr 168, poz. 1003)

Budżet państwa – par. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia ministra finansów z 29 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pozostała część rozporządzenia weszła w życie 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1098)

Sądy – art. 1 pkt 14, pkt 15 lit. a i c, pkt 21–24, pkt 25 w zakresie art. 34 pkt 4, pkt 77–79, art. 4 i art. 7 pkt 3 lit. a ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 203, poz. 1192)

Większość ustawy weszła w życie 28 marca 2012 r., a art. 1 pkt 47–49, pkt 52, pkt 54, pkt 55, pkt 56 lit. c, pkt 57 i 58, pkt 63, pkt 69 lit. a w zakresie dodawanych par. 2d–2l, art. 2 pkt 7–9, art. 7 pkt 1–2, pkt 3 lit. b, pkt 4–5, pkt 8–11 weszły w życie 12 października 2011 r.

System oświaty – art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206)

Bezpieczeństwo na wodzie – art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208, poz. 1240 )

Większość ustawy weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Omówienie: Od początku 2013 r. podmioty uprawnione do prowadzenia ratownictwa wodnego są dofinansowane przez wojewodów z dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa. A kiedy np. WOPR lub inny podmiot, który uzyskał stosowną zgodę ministra spraw wewnętrznych, organizuje i prowadzi szkolenia ratowników wodnych, może być dofinansowany przez swego ministra.

Wolontariat – art. 1 pkt 12 lit. c w zakresie dotyczącym ust. 6c–6e oraz lit. d ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Większość ustawy weszła w życie 3 listopada 2011 r., a art. 1 pkt 12 lit. a, b i c w zakresie dotyczącym ust. 6a i 6b weszły w życie 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. nr 209, poz. 1244)

Dopuszczanie pojazdów do ruchu – par. 1 pkt 4 lit. a i lit. b w zakresie par. 11 ust. 2 pkt 30 lit. za i zb rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Większość ustawy weszła w życie 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 294, poz. 1737)

Recepty lekarskie – rozporządzenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2011 r. nr 294, poz. 1739)

Omówienie: Dane dotyczące przepisanych leków, środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych obejmują:

• międzynarodową lub własną nazwę leku czy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub handlową nazwę wyrobu medycznego,

• postać, w jakiej lek ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci,

• dawkę leku, jeżeli występuje w więcej niż jednej dawce,

• ilość leku, a w przypadku leku recepturowego nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia,

• sposób dawkowania w przypadku przepisania m.in. leku gotowego, który zawiera środek odurzający lub substancję psychotropową,

• odpłatność oznaczoną:

– B – dla leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

wydawanego bezpłatnie,

– R – dla leku wydawanego za odpłatnością ryczałtową,

– 30 proc. – dla preparatów wydawanych za odpłatnością 30 proc. limitu finansowania,

– 50 proc. – dla leku wydawanego za odpłatnością 50 proc. limitu finansowania,

– 100 proc. – dla leku wydawanego za pełną odpłatnością.

Lekarz może zapisać jednemu pacjentowi jednorazowo nie więcej niż;

• dwa najmniejsze opakowania leku określone w wykazach refundowanych leków w przypadku recept na refundowane leki, 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami, 100 sztuk pasków diagnostycznych, doustny środek antykoncepcyjny na 6 miesięcy – bez podawania na recepcie sposobu dawkowania;

• ilość leku niezbędną nawet do 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, jeżeli na recepcie podał sposób dawkowania.