Dane statystyczne dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej za lata 2008 i 2009 wykazują zdecydowany wzrost popularności tej sfery działalności. Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, podkreśla, że liczba podatników rozliczających się z tego tytułu wzrosła, a wartość uzyskiwanych z tych działów przychodów zwiększyła się dwukrotnie (w roku 2008 stanowiła ją kwota 600 mln zł, natomiast w 2009 r. było to 1,2 mld zł).

– Nie zmieniły się w tym okresie obciążenia podatkowe, a raczej się pogorszyły, jeśli chodzi o interpretację przepisów – podkreśla Paweł Małecki.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są m.in. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Ekspert dodaje, że z interpretacji organów podatkowych wynika, że jeżeli podatnik osiągnął przychód o równowartości przekraczającej 1,2 mln euro z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym, nie ma możliwości ustalania dochodu z tego źródła przychodów na podstawie norm szacunkowych w następnym roku podatkowym (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r., nr IPPB1/415-592/10-2/EC.).

Zdaniem Pawła Małeckiego wzrost liczby podmiotów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej związany jest zapewne z korzystniejszą strukturą cenową wytwarzanych przez nie produktów i przede wszystkim z możliwościami uzyskania dotacji głównie w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego ze środków unijnych.