Głównym zadaniem Działania 311 jest wsparcie projektów polegających na inicjowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. W założeniu ma to spowodować zróżnicowanie źródeł dochodu rolników, ich małżonków i domowników, co będzie prowadzić do polepszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi. Na dofinansowanie inwestycji w ramach tego działania w okresie programowania przeznaczono ze środków publicznych ponad 345 mln euro. Działanie skierowane jest do osób fizycznych.

Dla ubezpieczonych w KRUS

Osoba, która chce ubiegać się o dotację, powinna być ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. W rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1442) określono także dodatkowe kryteria dla osób, którym może być przyznana pomoc. Taka osoba musi:

● być obywatelem Unii Europejskiej;

● nie mieć więcej niż 60 lat

● mieszkać w gminie wiejskiej, wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców;

● nie wystąpiła lub jej nie przyznano renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013;

● być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie przez okres minimum 12 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku;

● nie może realizować wniosku jako wspólnik spółki cywilnej.

Dodatkowym niezbędnym warunkiem jest, aby gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca było objęte płatnościami bezpośrednimi w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Działania 311 muszą pamiętać, że planowana operacja zostanie pozytywnie oceniona przez ekspertów jeśli dotyczy inwestycji prowadzącej do rozwinięcia istniejącej lub powstania nowej działalności nierolniczej oraz jest uzasadniona ekonomicznie. Oznacza to, że wynik ekonomiczny przedsięwzięcia deklarowany we wniosku i Ekonomicznym Planie Operacji (biznes planie) nie może być równy 0, a także, że inwestycja nie może także powodować straty finansowej. Dodatkowo działalność będzie prowadzono w miejscowości należącej do gminy kwalifikującej się do wsparcia i spowoduje powstanie nowych miejsc pracy, stałych lub sezonowych, a w przypadku działalności rozwijanej - zachowania istniejących miejsc pracy. Szczegółowy wykaz działalności, które kwalifikują się do wsparcia, zamieszczono w załączniku do wspomnianego wcześniej rozporządzenia z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania 311 (Dz.U. nr 200, poz. 1442). Dodatkowo wsparciem objęte są usługi świadczone dla turystów w gospodarstwach rolnych oraz wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.