Ostatnim dniem na rozliczenie z fiskusem za 2008 rok jest czwartek 30 kwietnia 2009 r. Spóźnienie, choćby jednodniowe, oznacza zagrożenie sankcjami karnymi skarbowymi dla podatnika.

Przy wypełnianiu deklaracji podatkowych trzeba zrobić to bardzo dokładnie i uważnie. Każda pomyłka może bowiem skutkować koniecznością złożenia korekty zeznania. Korektę trzeba składać zarówno przy błędach rachunkowych, jak i formalnych. Jednym z najczęstszych błędów podatników jest brak podpisu na zeznaniu. Trzeba pamiętać, że zeznanie niepodpisane jest nieważne.

Ulgi podatkowe

Wypełniając zeznanie roczne, trzeba pamiętać, że poza wykazaniem przychodów i kosztów, obliczeniem dochodu i podatku z uwzględnieniem odprowadzonych zaliczek podatkowych podatnicy, w tym również przedsiębiorcy, mają prawo skorzystać z pewnych ulg podatkowych. Jednak, aby skorzystać z każdej ulgi podatkowej, trzeba spełnić wszystkie warunki, uprawniające do nich. Bardzo ważne jest właściwe udokumentowanie odliczeń.

Zacznijmy od składek ubezpieczeniowych. Podatnicy, którzy w roku podatkowym opłacali składki ubezpieczeniowe, mogą uwzględnić je w zeznaniu rocznym. Składki społeczne odliczane są od dochodu w pełnej wysokości. Natomiast składki zdrowotne odlicza się od podatku, ale kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.

Podatnik ma też prawo do skorzystania z ulg podatkowych. Są to zwolnienia przewidziane w ustawie o PIT. Ulgi występujące jako odliczenia od dochodu to: darowizny na pożytek publiczny lub kult religijny; ulga na krew; ulga rehabilitacyjna; ulga z tytułu używania internetu; ulga na nabycie nowych technologii. W ramach praw nabytych podatnicy mogą również korzystać z ulgi odsetkowej, odliczanej od dochodu.

Druga grupa ulg to odliczenia od podatku. Tu poza odliczeniem składki zdrowotnej podatnicy, którzy wychowują w roku podatkowym dzieci, mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Korzystając z ulg podatkowych, trzeba pamiętać, że do zeznań rocznych trzeba dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach to PIT/O.

Preferencyjne rozliczenia

Małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci mogą w rocznym rozliczeniu skorzystać z pewnych preferencji. Małżonkowie mogą złożyć jedno zeznanie PIT. Natomiast osoby samotnie wychowujące dzieci zeznanie dla rodziców samotnych. Oba rozliczenia są korzystne dla podatników. Po spełnieniu warunków ustawowych do obu preferencji warto z nich korzystać.

Małżonkowie mogą na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, przysługujących ulg i odliczeń. Przy małżeńskim PIT podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.