Emeryci, urzędnicy, najmniej zarabiający: 6 grup, które mogą liczyć w najbliższym czasie na podwyżki

Urzędnicy to jedna z niewielu pracowniczych grup, jaka może liczyć w najbliższym czasie na podwyżki. Wzrosną jednak świadczenia socjalne i zasiłki na dzieci, wyższa będzie też płaca minimalna. Zobacz, kto w Polsce może liczyć wkrótce na większe pieniądze.

 • <b>Rosną zasiłki z pomocy społecznej</b>
<br>
<br>
Przede wszystkim (rząd przyjął już odpowiednie rozporządzenie) rosną kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej i od 1 października 2015 roku będą wynosić:
<br>
- dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
<br>
- dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
<br>
<br>
Ponadto podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, np. zasiłku stałego, który przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do aktywności zawodowej. Maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się więc z 529 zł na 604 zł. Natomiast o 38 zł (z 250 zł na 288 zł) zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
<br>
<br>
Z kolei kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł.
<br>
<br>
Minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł, a maksymalna kwota na ten cel wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł. 
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/873366,od-pazdziernika-wiecej-osob-z-zasilkami-z-pomocy-spolecznej.html" title=""><font color="#C9C9C9">Szczegółów na ten temat dowiesz się tutaj>></font></a>
 • <b>Wyższe zasiłki i dodatki na dzieci</b>
<br>
<br>
Rząd podwyższył też progi uprawniające do pomocy finansowej oraz zasiłki na dzieci, a także niektóre dodatki, które do nich przysługują. Od 1 listopada 2015 roku podstawowe świadczenie rodzinne, czyli zasiłek na dziecko, będzie więc wynosić:
<br>
- 89 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat (obecnie 77 zł),
<br>
- 118 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia (obecnie 106 zł),
<br>
- 129 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin (obecnie 115 zł).
<br>
<br>
Spośród siedmiu różnych dodatków, które są związane z zasiłkiem na dziecko, wyższe będą cztery. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi teraz 170 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Od listopada wzrośnie do 185 zł lub 370 zł przy dwojgu i większej liczbie małoletnich dzieci. Ponadto kwota zasiłku nadal będzie mogła być zwiększona o 80 zł na niepełnosprawne dziecko (lub o 160 zł, gdy jest ich co najmniej dwoje).
<br>
<br>
Zwiększy się też – z 80 zł do 90 zł miesięcznie – dodatek przysługujący rodzinom wielodzietnym. Kolejny dodatek, związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka, obecnie wynosi 60 zł miesięcznie, gdy dziecko nie skończyło 5 lat, lub 80 zł miesięcznie do 24. urodzin. Po zmianie jego kwoty wzrosną odpowiednio do 80 zł oraz 100 zł.
<br>
<br>
Ostatni z podwyższanych dodatków jest wypłacany, gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania. Jeżeli dojeżdża do szkoły, której siedziba znajduje się w innej miejscowości, rodzic otrzyma teraz 63 zł miesięcznie (o 13 zł więcej). Natomiast gdy dziecko przenosi się do miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek będzie wynosić 105 zł, czyli wzrośnie o 15 zł w porównaniu z dotychczasową kwotą.
<br>
<br>
Ponadto zasiłki i dodatki będą wzrastać w kolejnych okresach zasiłkowych, rozpoczynających się 1 listopada 2016 r. oraz 1 listopada 2017 r. Przykładowo zasiłek na dziecko w przedziale wiekowym 5–18 lat za rok ma wzrosnąć ze 118 zł do 124 zł, aby docelowo za dwa lata wynosić 130 zł.
<br>
<br>
Natomiast bez zmian przez trzy kolejne okresy zasiłkowe pozostaną kwoty pozostałych dodatków i będą one wynosić:
<br>
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 tys zł jednorazowo,
<br>
- dodatek związany z opieką nad dziećmi w trakcie urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
<br>
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/892642,o-ile-wzrosnie-kryterium-dochodowe-uprawniajace-do-swiadczen-na-dzieci.html" title=""><font color="#C9C9C9">O ile wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci>></font></a>
 • <b>Kolejna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego</b>
<br>
<br>
Dalej rosła będzie też kwota wypłacana uprawnionym (głównie rodzicom niepełnosprawnego dziecka, którzy nie podjęli lub zrezygnowali z zatrudnienia w celu sprawowania opieki) do świadczenia pielęgnacyjnego.
<br>
<br>
Podwyżkę rodzice dzieci niepełnosprawnych wywalczyli sobie od rządu jeszcze w zeszłym roku. Wysokość świadczenia jest podnoszona stopniowo i do 31 grudnia 2014 roku opiekunowie dostawali w sumie 1000 zł miesięcznie - 800 zł samego świadczenia i 200 zł dopłaty z rządowego programu.
<br>
<br>
Od 1 stycznia 2015 r. świadczenie wynosi już 1200 zł miesięcznie, a po 31 grudnia ulegnie ono zwiększeniu do 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).
<br>
<br>
Ponadto od 1 stycznia 2017 roku świadczenie będzie również co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/841874,zasilek-czy-swiadczenie-pielegnacyjne-zobacz-zasady-przyznawania-i-ich-wysokosc-w-2015-roku.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zasiłek czy świadczenie pielęgnacyjne? Zobacz zasady przyznawania i ich wysokość w 2015 roku>></font></a>
 • <b>Od stycznia 2016 roku rośnie płaca minimalna</b>
<br>
<br>
Wzrośnie też najniższe wynagrodzenie i od 1 stycznia 2016 r. będzie wynosić 1850 zł (rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku ustaw). Od przyszłego roku minimalna pensja będzie więc wyższa aż o 100 zł, czyli o 5,7 proc. (poprzednia podwyżka wyniosła 70 zł). Natomiast w przypadku osób, które w przyszłym roku rozpoczną swoją pierwszą pracę, najniższa płaca będzie wynosić 1480 zł (80 proc. tej przysługującej osobom z dłuższym stażem).
<br>
<br>
Co istotne, wspomniana podwyżka nie musi objąć osób otrzymujących na przykład premie czy dodatki. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/893999,pensja-minimalna-premie-odprawy-najnizsze-wynagrodzenie.html" title=""><font color="#C9C9C9">Dlaczego i co składa się na minimalne wynagrodzenie, przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Wzrosną również wszystkie świadczenia, które są powiązane z wysokością najniższego wynagrodzenia, czyli na przykład dodatek za pracę w porze nocnej, maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych (wyniesie 27 750 zł) oraz minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing (wyniesie 1850 zł).
 • <b>Wzrost płac w budżetówce</b><br><br>Rząd planuje też podwyżki w sferze publicznej. Urzędnikom wzrost wynagrodzeń się należy - fundusz płac jest tam zamrożony od 2008 r. W tym czasie średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o mniej więcej jedną trzecią (według danych GUS), a przeciętnie zatrudniony dostał dodatkowo 840 zł w ciągu ostatnich sześciu lat.<br><br><a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/885434,zarobki-dla-urzednikow-rzad-pojedzie-z-podwyzkami-do-malych-miast-i-powiatow.html" title=""><font color="#C9C9C9">Zarobki dla urzędników: Rząd pojedzie z podwyżkami do małych miast i powiatów>></font></a><br><br>Wiadomo już, że 430 mln zł (z ponad 2 mld zł zarezerwowanych na ten cel dla całej budżetówki) pochłonie podwyżka dla członków korpusu służby cywilnej, co daje średnio 298 zł na osobę i oznacza wzrost funduszu płac o 6 proc.
<br>
<br>
Nie wzrośnie jednak kwota bazowa (1873,84 zł brutto), której wielokrotność decyduje o wysokości pensji zasadniczej danego urzędnika. A to oznacza, że zwiększą się
fundusze wynagrodzeń dla poszczególnych urzędów i podwyżka nie obejmie wszystkich. Na wzrost pensji w 2016 r. mogą liczyć tylko najsłabiej zarabiający urzędnicy oraz ci, którzy się pozytywnie wyróżniają.
<br><br><a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/878883,rzad-obiecuje-podwyzki-samorzady-to-my-tez.html" title=""><font color="#C9C9C9">Widząc podwyżki rządu, samorządy też zaczęły myśleć o podwyżkach dla swoich pracowników w przyszłym roku>></font></a>
 • <b>Podwyżki dla emerytów i rencistów</b>
<br>
<br>
W 2016 roku na dodatkowe podwyżki mogą liczyć prawdopodobnie także emeryci i renciści z najniższymi świadczeniami. Zgodnie z rządowym projektem o jednorazowych dodatkach do emerytur każdy emeryt i rencista, który dostaje z ZUS (lub KRUS) nie więcej niż 2 tys. zł, oprócz standardowej podwyżki może liczyć na jednorazowe wsparcie państwa.
<br>
<br>
Najwyższy dodatek – 350 zł – dostaną osoby, które otrzymują mniej niż 900 zł emerytury. Osoby ze świadczeniem między 900 a 1100 zł otrzymają 300 zł dodatku, a na 200-złotową dopłatę mogą liczyć emeryci ze świadczeniem z przedziału 1100–1500 zł. Dla pozostałych emerytów dodatek wyniesie po 100 zł.
<br>
<br>
Wypłata dodatków ma nastąpić w marcu przyszłego roku razem z waloryzacją świadczeń. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/894390,nie-bedzie-jednorazowych-dodatkow-dla-emerytow.html" title=""><font color="#C9C9C9"> Jednak najpierw ustawę musi przyjąć Sejm, a są małe szanse, że uda się to przepchnąć jeszcze w tej kadencji>></font></a>
statystyki

Komentarze (8)

 • Echo(2015-09-23 12:31) Zgłoś naruszenie 21

  Myślę, że przed podwyżką należy wziąć się za ograniczenie liczby urzędników, ich wydajność i bezwzględną efektywność. Nie można zatrudniać ciągle bez kontroli całej liczby urzędników, bo niby im przybyło pracy. Proszę spójrzcie na firmy na rynku - pracy im przybywa administracyjnej i innej, rozszerzają działalność i nie ma zaraz wzrostu liczby pracowników. Idąc tokiem działań urzędów to firmy dawno by zbankrutowały. Ci urzędnicy to żyją z naszych podatków. A ich efektywność jest poza komentarzem. Po prostu brak słów.

  Odpowiedz
 • niepelnosprawny.(2015-09-24 20:37) Zgłoś naruszenie 20

  5 pln dla emeryta dla araba 1500 pln co miesiac. ja mam rente 1 grupa 861. lezacy rzygac sie chce.

  Odpowiedz
 • emeryt(2015-09-23 09:33) Zgłoś naruszenie 10

  tak jest 5 zł dla emeryta

  Odpowiedz
 • urzednik(2015-09-23 13:11) Zgłoś naruszenie 10

  A kiedy będzie wyrównanie płac za okres od 2007 r. gdy nie było waloryzacji płac dla urzędników ! ( oczywiście z wyjątkiem kierownictwa )

  Odpowiedz
 • BB1313(2015-09-23 19:34) Zgłoś naruszenie 10

  Wypraszam sobie wypisywanie w nagłówkach że emeryci dostaną podwyżki !!! Jestem emerytką i nie dostanę żadnej podwyżki !!! chyba ,że podwyżką jest 9zł brutto minus podatek i składa zdrowotna !!!

  Odpowiedz
 • XXYYZZ(2015-09-24 07:12) Zgłoś naruszenie 10

  A gdzie jest i co robi Krajowa Partia Emerytów i Rencistów?!!! PARTIA!!!
  W moim stutysięcznym mieście jej nie ma, odsyłają mnie do stowarzyszeń i związków, które kiedyś "zdobywały" jabłka i cebulę z niższą ceną, a teraz tylko organizują wycieczki i wieczorki.
  Czy ich zadaniem nie jest też upominanie się o godziwą i sprawiedliwą WALORYZACJĘ, a nie PODWYŻKĘ?!!!
  O skorygowanie diabelskiej decyzji z 2012 roku?!
  Emeryci, namawiani przeze mnie, żeby działać, protestować, pisać petycje,odpowiadali: a co to da? A szkoda zdrowia... i dalej jęczą i narzekają w kolejkach u lekarzy!

  Odpowiedz
 • stan47.emeryt(2015-09-23 12:31) Zgłoś naruszenie 00

  A kiedy oddadzą pieniądze tym emerytom, których okradli w 2012?

  Odpowiedz
 • idiotttt(2015-09-23 17:07) Zgłoś naruszenie 00

  do Echo z IP: 79.184.140.* (2015-09-23 12:31)-najlepiej to urzędnika pomalować na czarno i niech za najniższą płacę zapierd... po 14-16 godzin, w prywatnych firmach tak jest, bo właściciel firmy ma niepracującą żonę, 2-3 dzieci, samochód za ok. 60-80 tys, co roku wczasy z rodziną za granicą i to wszystko badziewie utrzymują min. urzędnicy u niego pracujący za parę groszy po 12-16 godzin dziennie, także jak Echo chcesz być pomalowany na czarno, to nie ma sprawy, kupię ci czarnej farby i się ********** na kolor i zapieprzaj po tyle godzin za najniższą krajową albo jeszcze mniej.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!