Pożyczki, zapomogi, premie: Na jakie dodatkowe pieniądze od szefa może liczyć pracownik

Pracodawca może liczyć na szereg finansowych bonusów od szefa, w tym na premie i dodatkowe nagrody. Jednak firma może również wspomóc materialnie swoich podwładnych, przyznając im wsparcie z kasy zapomogowo-pożyczkowej czy pomagając osobom podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

 • <b>Pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</b>
<br>
<br>
Duża cześć dodatkowych pieniędzy (poza wynagrodzeniem), jakie pracownik otrzymuje od pracodawcy, pochodzi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
<br>
<br>
ZFŚS musi założyć pracodawca, który zatrudnia więcej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli firma jest mniejsza, może to zrobić, ale nie jest to obowiązkowe. Bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników fundusz muszą utworzyć państwowe i samorządowe jednostki budżetowe.
<br>
<br>
Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na:
– dofinansowanie krajowego wypoczynku w postaci wczasów, wypoczynku dzieci i młodzieży, wypoczynku sobotnio-niedzielnego i innych świadczeń określonych w zakładowym regulaminie funduszu,
– wypłacanie pracownikom, emerytom i rencistom zapomóg bezzwrotnych oraz zapomóg związanych ze zdarzeniami losowymi,
– umorzonych pożyczek wypłacanych ze środków funduszu,
– dofinansowanie potrzeb mieszkaniowych pracowników,
– zakup biletów do teatru, kina, opery, na basen, korty tenisowe,
– organizację wycieczek i innych form rekreacji ruchowej,
– kupno bonów towarowych na odzież i żywność dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
<br>
<br>
Pracodawca, który nie utworzy ZFŚS ma obowiązek wypłacać świadczenia urlopowe dla pracowników, którzy korzystają z urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych. Wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/838773,w-2015-r-nie-zmieni-sie-odpis-na-fundusz-socjalny.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: W 2015 r. nie zmienia się odpis na fundusz socjalny</font></a>
 • <b>Pożyczka i zapomoga z kasy</b>
<br>
<br>
Zapomogę lub pożyczkę pracownik może otrzymać również z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Organizuje się ją w zakładzie pracy, w którym przynajmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej. Jeżeli zrobi to mniej niż 10 pracowników, wówczas może być utworzona międzyzakładowa PKZP.
<br>
<br>
Członkowie kasy są uprawnieni do ubiegania się o zapomogi w razie wydarzeń losowych, mogą również korzystać z długo- i krótkoterminowych pożyczek. Co ważne, kasy zapomogowo-pożyczkowe często udzielają pożyczek bez procentu.
<br>
<br>
<a href="http://podatki.gazetaprawna.pl/orzeczenia/648985,zapomoga_nie_tylko_w_formie_pienieznej.htmll" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Zapomoga nie tylko w formie pieniężnej</font></a>
 • <b>Pieniądze na szkolenie</b>
<br>
<br>
Pracodawca może również wesprzeć pracowników, którzy podnoszą kwalifikacje zawodowe. Jeżeli robią to z z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, to przysługują im urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Jednocześnie za czas tego urlopu oraz zwolnienia z pracy pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia.
<br>
<br>
Ponadto pracodawca może przyznać takiemu pracownikowi dodatkowe świadczenia, w szczególności może pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki lub zakwaterowanie.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/838081,jak-urzednicy-moga-wywalczyc-pieniadze-na-kursy-i-szkolenia.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Jak urzędnicy mogą wywalczyć pieniądze na kursy i szkolenia</font></a>
 • Premia regulaminowa i uznaniowa, czyli nagroda
<br>
<br>
Pracodawca może również przyznać pracownikowi premię.
<br>
<br>
Jeżeli jest to premia regulaminowa, pracodawca ma obowiązek dokładnie określić w przepisach obowiązujących w firmie zasady wypłacania i kryteria jej wypłaty. Zasady przyznawania premii mogą też wynikać z przepisów prawa.
<br>
<br>
Jej wysokość może być określana w sposób stały poprzez podanie kwoty pieniężnej, jako procent od wynagrodzenia lub poprzez oznaczenie minimalnej i maksymalnej kwoty w formie tzw. widełek.
<br>
<br>
Niezależnie od sposobu wypłaty premii, pracownik powinien wiedzieć, po spełnieniu jakich przesłanek premia zostanie mu (lub nie) wypłacona. W regulaminie premiowania lub innym dozwolonym dokumencie muszą być więc zawarte przesłanki pozytywne i negatywne otrzymania dodatkowych pieniędzy. Do czynników, dzięki którym dana osoba nabywa prawo do premii, można między innymi zaliczyć brak nagan czy upomnień w ciągu roku pracy czy też sprzedaż w wyznaczonym terminie określonej liczby produktów. Przesłanki negatywne z kolei obniżają lub w ogóle pozbawiają pracownika premii i należą do nich na przykład spóźnienia czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. 
<br>
<br>
Pracownik może otrzymać także premię uznaniową, która nie jest jednak tak naprawdę regulaminową premią (nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę), ale po prostu nagrodą pieniężną.
<br>
<br>
O ile otrzymanie premii wymaga więc spełnienia przez pracownika określonych przesłanek zawartych w umowie o prace czy regulaminie, to nagroda jest świadczeniem uznaniowym, którego wypłata zależy od uznania bezpośredniego przełożonego czy szefa firmy. Pracodawca ma więc swobodę w wypłacaniu nagrody, co oznacza, że podwładny nie może się jej na przykład domagać.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/824781,premia-nie-jest-uznaniowa-zobacz-zasady-jej-wyplacania.html" title=""><font color="#C9C9C9">Premia nie jest uznaniowa - zobacz zasady jej wypłacania>></font></a>
 • <b>Nagroda jubileuszowa</b>
<br>
<br>
W przeciwieństwie do uznaniowych nagród od pracodawcy, prawnie uregulowane są natomiast zasady przyznawania nagrody jubileuszowej, do której prawo mają niektóre grupy zawodowe. Przyznawanie nagród jubileuszowych przewiduje m.in. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pracownikach urzędów skarbowych i Karta nauczyciela. Na podstawie rozporządzeń do nagród mają prawo również m.in. górnicy, pracownicy bibliotek czy osoby zatrudnione w instytucjach kultury. Inni pracodawcy mogą oczywiście wprowadzić własne rozwiązania w zakresie przyznawania nagrody jubileuszowej, określone w wewnętrznych regulaminach wynagradzania.
<br>
<br>
Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy i co do zasady jest wypłacana z dniem, w którym nabywa on do niej prawo. Jej wysokość zależy także właśnie od stażu i poszczególnych grup zawodowych.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/789830,kiedy-i-komu-przysluguje-nagroda-jubileuszowa.html" title=""><font color="#C9C9C9">Kiedy i komu przysługuje nagroda jubileuszowa?>></font></a>
 • <b>Trzynastka i czternastka</b>
<br>
<br>
Pracownikom sfery budżetowej przysługuje również obowiązkowo trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane również trzynastym wynagrodzeniem. 
<br>
<br>
Do trzynastego wynagrodzenia pracownik nabywa prawo po przepracowaniu u pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli jest to krótszy okres, ale przekraczający sześć miesięcy, prawo do dodatkowego wynagrodzenia pracownik nabywa w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Trzynastka musi zostać wypłacona nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/779379,w-jakich-sytuacjach-urzednik-ma-prawo-do-trzynastki.html" title=""><font color="#C9C9C9">W jakich sytuacjach urzędnik ma prawo do trzynastki>></font></a>

<br>
<br>
W niektórych branżach zdarza się, że pracownikom w lutym wypłacana jest tzw. czternasta pensja, która może wynikać na przykład z układów zbiorowych. Tak jest w górnictwie - w Katowickim Holdingu Węglowym czternasta pensja stanowi element wynagrodzenia wynikający z holdingowej umowy zbiorowej.
<br>
<br>
Dodatkową pensję dostają także nauczyciele, jeżeli gmina w danym roku nie zapewnieni im pensji gwarantowanych przez Kartę nauczyciela. Specjalne wyrównanie należy się przy tym wszystkim, bez względu na jakość pracy.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/587485,nauczyciele_dobijaja_gminy_czternasta_pensja.html" title=""><font color="#C9C9C9">Nauczyciele dobijają gminy czternastą pensją>></font></a>
statystyki

Komentarze (4)

 • Do ANTYMOHER MÜNCHEN(2015-03-18 07:18) Zgłoś naruszenie 00

  Idiota nic dodać nic ująć niemcy to już makumba

  Odpowiedz
 • Polak mały(2015-03-15 00:15) Zgłoś naruszenie 00

  W Polsce? Dodatkowe obowiązki w ramach tego samego wynagrodzenia..

  Odpowiedz
 • ANTYMOHER MÜNCHEN(2015-03-15 00:29) Zgłoś naruszenie 01

  Był Majdan w Kijowie - teraz jest Śląski Majdan!
  Czas na Czwarte Powstanie Śląskie, poLSKIE MOHERY RAUS ZE ŚLĄSKA!!
  Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, o Polsce i Śląsku: „Dać Polsce Śląsk to tak, jak dać małpie zegarek. No i po 80 latach widać, że małpa zegarek zepsuła."
  A ja dodam ze małpy to się trzyma w klatkach albo na łańcuchu!
  Niech Śląsk wróci na swoje miejsce do BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND!
  poloki to są podludzie nie zasługom na ta piękna ziemia, poloki to białe murzyni, śmieci Europy, polak to makumba dla pana Ślązaka albo Niemca!
  Mój Majster tak mówi polki to się nadają ino na P Putzfrauen albo Prostituirte -sprzątaczki albo prostytutki, a poloki ino na Penner - menele i racjo mo!
  Schlesien uns von Gott gegeben,
  deutsch-germanisch´ Heimatland,
  der Geschichtslauf wird sie richten,
  die das Schlesierland geraubt.

  Odpowiedz
 • ghui(2016-02-03 15:58) Zgłoś naruszenie 00

  Pożyczka na Dowód dla Każdego http://kredytyk.pl od 100zł do 200.000zł Odbierz pieniądze! - Chwilówki na Dowód bez zaświadczeń - kredyty przez internet, dla Firm - Kredyt na mieszkanie/hipotekę - Kredyt Samochodowy, chwilówki na dowód Wypełnij krótki wniosek a my do Ciebie bezpłatnie oddzwonimy i przestawimy najlepszą ofertę dla Ciebie! www.kredytyk.pl

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!