Dotacje, staże i świadczenia: Zobacz, ile państwo dokłada do zatrudniania pracowników

Jedną z funkcji państwa jest dbanie o dobro obywateli, a w związku z tym każda ekipa rządząca dąży do ograniczenia poziomu bezrobocia w Polsce. Najbardziej efektywną formą wpłynięcia na rynek pracy jest oczywiście stworzenie warunków, gdy następuje aktywizacja osób bezrobotnych, które są w stanie znaleźć sobie normalną pracę. W tym celu państwo proponuje różnego rodzaju ułatwienia, zmniejszające (przynajmniej tymczasowo) koszty zatrudnienia dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. Zobacz, jakie dokładnie są instrumenty zachęcające do zatrudniania osób bez pracy.

 • <b>Staż i praktyka absolwencka</b>
<br>
<br>
Przede wszystkim ustawodawca zadbał o obywateli, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Absolwenci mają między innymi do wyboru staż lub praktykę.
<br>
<br>
Starosta może więc bezrobotnego absolwenta (zarejestrowanego w urzędzie pracy), który nie ukończył 25 lat lub osobę, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 lat, skierować na staż na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Staż może zostać przy tym zaproponowany przez urząd pracy lub też absolwent sam może samodzielnie znaleźć firmę, w której chce odbywać zawodową praktykę.
<br>
<br>
Okres stażu może trwać od 3 do 12 miesięcy. Absolwentowi w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości zasiłku.
<br>
<br>
Absolwenci mogą także liczyć na staże unijne, w których organizacji pośredniczą urzędy pracy. 
<br>
<br>
Umiejętności zawodowe absolwent może zdobyć także podczas praktyki absolwenckiej. Może ja odbyć osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat. Odbywanie praktyki nie stanowi przeszkody do posiadania statusu bezrobotnego.
<br>
<br>
Praktyka może być nieodpłatna lub płatana - wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może wtedy przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/856917,staze-w-administracji-abw-czy-cba-nie-dla-studenta.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Staże w administracji: ABW czy CBA nie dla studenta</font></a>
 • <b>Umowa absolwencka</b>
<br>
<br>
Starosta może dopłacić także do zatrudnienie absolwenta. Jeżeli firma da takiej osobie pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, to starosta ma prawo dokonywać z Funduszu Pracy, przez okres do 12 miesięcy, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku, i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca.
<br>
<br>
Ponadto, w przypadku pracy na okres do 18 miesięcy, starosta może zwrócić pracodawcy koszty wynagrodzenia wypłaconego absolwentowi, nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak najniższego wynagrodzenia, i składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc. 
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/855971,unijne-wsparcie-dopasowane-do-bezrobotnych.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Unijne wsparcie dopasowane do bezrobotnych</font></a>
 • <b>Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy</b>
<br>
<br>
Starosta może też podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
<br>
<br>
Podmiot starający się o taką refundację musi spełnić określone warunki - między innymi w ciągu pół roku poprzedzający złożenie wniosku nie mógł zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika. Ponadto nie może zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czy też z opłacaniem w terminie innych danin publicznych. Firma powinna też znajdować się w dobrej sytuacji finansowej. 
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/720469,jak-zatrudnic-bezrobotnego-we-wspolpracy-z-urzedem-pracy.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Jak zatrudnić bezrobotnego we współpracy z urzędem pracy</font></a>
 • <b>Prace interwencyjne</b>
<br>
<br>
Urząd pracy może też pomóc zatrudnić bezrobotnego przez firmę w ramach prac interwencyjnych, które mogą zostać zorganizowane na dowolnym stanowisku pracy - zarówno przy pracy fizycznej, jak i umysłowej. O ich organizację może ubiegać się każdy pracodawca, niebędący jednak przykładowo w stanie likwidacji oraz niezalegający z podatkami
<br>
<br>
Pracodawca, który zatrudnia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Refundacja może być wypłacana przez 6, 12, 18 i 24 miesięcy lub nawet 48 miesięcy w przypadku bezrobotnych powyżej 50. roku życia.
<br>
<br>
Po zakończeniu refundacji pracodawca musi zatrudnić bezrobotnego jeszcze przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 lub dłużej). Jeżeli firma nie wywiąże się z umowy, musi zwrócić dofinansowanie. 
<br>
<br>
Jeżeli natomiast pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał tego samego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać mu jednorazową refundację wynagrodzenia, nie wyższą niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/812636,powiaty-z-wysokim-bezrobociem-dostana-srodki-na-realizacje-robot-publicznych.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Powiaty z wysokim bezrobociem dostaną środki na realizację robót publicznych</font></a>
 • <b>Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej </b>
<br>
<br>
Jednak najbardziej efektywną formą powrotu bezrobotnego na rynek pracy jest założenie przez niego własnej firmy. O wsparcie finansowe na założenie własnego przedsiębiorstwa może ubiegać się zarejestrowany w urzędzie pracy bezrobotny, który między innymi nie ma na koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Pieniędzy nie otrzymają natomiast osoby, które w ciągu roku przed złożeniem wniosku odmówiły podjęcia zatrudnienia wskazanego przez urząd pracy, nie chciały uczestniczyć w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym, wykonywać prac społecznie użytecznych bądź wziąć udziału w robotach publicznych.
<br>
<br>
Dotacja ma charakter jednorazowy i bezzwrotny. Jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, a więc można z niej sfinansować zakup na przykład maszyn, urządzeń, narzędzi, komputera czy mebli koniecznych do wyposażenia pomieszczenia biurowego. Niedozwolone jest natomiast opłacanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, zakupu ziemi i nieruchomości cy też pojazdów samochodowych.
<br>
<br>
Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/837642,wyzsze-skladki-zus-dla-przedsiebiorcow-w-2015-roku-zobacz-ile-wyniosa.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2015 roku. Zobacz, ile wyniosą</font></a>
 • <b>Świadczenie aktywizacyjne i grant na telepracę</b>
<br>
<br>
Ponadto rząd, aby zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania bezrobotnych rodziców powracających na rynek po urlopach rodzicielskich, przewidział między innymi świadczenie aktywizacyjne i grant na telepracę.
<br>
<br>
W przypadku świadczenia aktywizacyjnego chodzi o rodziców, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotni zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka. Jeżeli pracodawca zatrudni takiego rodzica na 12 miesięcy, może otrzymywać przez ten okres dofinansowanie w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Musi także takiego pracownika po zakończeniu okresu refundacji zatrudnić na 6 miesięcy. W przypadku, gdy zatrudnienie wyniesie 18 miesięcy, firma może otrzymywać dofinansowanie w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia, po czym musi zatrudnić taką osobę na 9 miesięcy.
<br>
<br>
Z kolei grant na telepracę może otrzymać pracodawca, który zatrudni bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat i którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotni zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka. Jeżeli rodzic świadczy telepracę, pracodawca może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia, o ile dana osoba zostanie zatrudniona na 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.
<br>
<br>
Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z którejś umowy, będzie musiał zwrócić otrzymane środki. 
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/854747,duze-zdjecie,1,dodatkowa-opieka-medyczna-i-ruchomy-czas-pracy-czyli-jak-firmy-pomagaja-rodzicom-w-pracy.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Dodatkowa opieka medyczna i ruchomy czas pracy, czyli jak firmy pomagają rodzicom w pracy</font></a>
 • <b>Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP</b>
<br>
<br>
Ustawodawca wprowadził również zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za młodych rodziców, którzy wracają do pracy po urodzeniu się dziecka.
<br>
<br>
Takie zwolnienie przysługuje w przypadku urlopów macierzyńskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopów rodzicielskich lub urlopów wychowawczych. Okres zwolnienia z płatności składek wynosi 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z jednego z wymienionych urlopów. Zwolnienie nie przysługuje jednak za pracownika wracającego do pracy po urlopie ojcowskim, nie obejmuje także zleceniobiorców.
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/846352,duze-zdjecie,1,becikowe-urlopy-ulgi-podatkowe-tak-wyglada-polityka-prorodzinna-w-polsce.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Becikowe, urlopy, ulgi podatkowe: tak wygląda polityka prorodzinna w Polsce</font></a>
statystyki

Komentarze (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!