Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2015 r.: E-zwolnienia, zasiłek pogrzebowy i przekazywanie informacji ubezpieczonemu

Zasiłek pogrzebowy, e-zwolnienia i zmiany w przekazywaniu informacji ubezpieczonemu - takie zmiany wchodzą w życie w ubezpieczeniach społecznych w 2015 r. Zobacz, co jeszcze się zmieni.

  • <strong> Sprawdzanie prawidłowości danych przekazanych do ZUS w poprzednim roku</strong> 
<br><br>
Tak było:
<br><br>
Płatnik składek do 30 kwietnia każdego roku musiał sprawdzić prawidłowość danych przekazanych do ZUS w poprzednim roku.
<br><br>
Tak jest
<br><br>
Nowe przepisy likwidują od 1 stycznia 2015 r. ten obowiązek. Płatnik może dokonywać korekty raportów tylko w normalnym trybie, czyli po stwierdzeniu niezgodności samodzielnie lub przez ZUS w drodze decyzji lub kontroli.
  • <strong>Przekazywanie informacji ubezpieczonemu</strong>
<br><br>
Tak było:
<br><br>
Płatnik zobowiązany był przedstawiać ubezpieczonemu informację o wysokości przekazanej składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z podziałem na poszczególne miesiące, nie później niż do 28 lutego następnego roku, a na żądanie ubezpieczonego – co miesiąc.
<br><br>
Tak jest:
<br><br>
Od 1 stycznia nie ma już obowiązku przedstawiania niektórym ubezpieczonym informacji o wysokości przekazanej składki zdrowotnej. Nowe przepisy wprowadzają generalną zasadę nieprzedstawiania informacji o składce zdrowotnej tej kategorii ubezpieczonych, chyba że zgłoszą, nie częściej niż raz na miesiąc, odpowiedni wniosek. Prawo żądania informacji nie dotyczy jednak emerytów i rencistów.
  • <strong>Zmiany w podleganiu ubezpieczeniom przez członków rad nadzorczych</strong>
<br><br>
Tak było:
<br><br>
Członkowie rad nadzorczych nie podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu pełnienia swojej funkcji. Objęci byli wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym.
<br><br>
Tak jest:
<br><br>
Od nowego roku, wynagrodzenie, które otrzymują, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Członkowie rad nadzorczych odprowadzą składki z tego tytułu, niezależnie od faktu posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego (np. umowy o pracę, renty czy emerytury).
  • <strong>Katalog osób, po których przysługuje zasiłek pogrzebowy – wejście w życie 1 marca 2015 r.</strong>
<br><br>
Tak było:
<br><br>
Obecnie zasiłek przysługuje w razie śmierci: ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, oraz członka rodziny ubezpieczonego albo osoby pobierającej emeryturę lub rentę.
<br><br>
Tak jest:
<br><br>
Nowelizacja z 23 października 2014 r. do kręgu osób, po których przysługuje zasiłek pogrzebowy, włącza również dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, dziadków oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. Wszystkie te osoby od 1 marca 2015 r. będą uznawane za członków rodziny, których śmierć uprawnia do uzyskania zasiłku pogrzebowego.
  • Zmiana planowana
<br><br>
<strong>E - zwolnienia</strong>
<br><br>
Tak jest:
<br><br>
Obecnie pacjentowi wystawiane jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy – ZUS ZLA  w formie papierowej. Lekarz wystawia je w trzech egzemplarzach: oryginał i dwie kopie. Oryginał jest wysyłany przez lekarza do ZUS. Jedną kopię otrzymuje chory, a druga jest przechowywana przez trzy lata przez lekarza.
<br><br>
Tak będzie:
<br><br>
Planuje się prowadzenie elektronicznego systemu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. E-zwolnienia będą dostarczane do ZUS oraz płatnika składek bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów tych dokumentów. Lekarze będą tworzyć swój profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego, bezpłatnie udostępnionego przez ZUS. Zwolnienie (wypełnione i podpisane) będzie przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Pacjent będzie mógł otrzymać wydruk e-zwolnienia zaopatrzony w podpis i pieczątkę lekarza.
  • Zmiana planowana
<br><br>
<strong>Obliczanie wysokości zasiłku dla osób, dla których podstawą wymiaru składek jest kwota deklarowana</strong>
<br><br>
Tak jest:
<br><br>
Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. 
<br><br>
Tak będzie:
<br><br>
W przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpieczenia chorobowego, proponuje się uśrednienie podstawy wymiaru składki, a w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki.
  • UWAGA! Zmiany w oskładkowaniu zlewceń od 2016 roku
Przesądzone są już zmiany w zakresie oskładkowania zawieranych umów cywilnoprawnych. Niezależnie od liczby zawartych umów cywilnoprawnych, będą odprowadzane składki od podstawy w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli osoba ma podpisanych kilka umów, ich wartość będzie się w danym miesiącu sumowała i każdy zleceniodawca będzie odprowadzał swoją część składek.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!