PIT, zmiany w umowach i zasiłkach. 5 rzeczy, o jakich musi pamiętać pracownik w 2015 roku

Najbliższe miesiące oznaczają dla pracowników oznacza przede wszystkim zmiany w prawie, które często wchodzą w życie w nowym roku oraz zbliżający się termin corocznego rozliczenia PIT. Zobacz, o czym musisz pamiętać na początku 2015 roku.

 • <b>Śmieciówki ozusowane</b>
<br>
<br>
Przede wszystkim nowy rok przyniesie zmiany w prawie pracy, które w założeniu powinny być korzystne dla pracowników, mają bowiem ograniczyć problem śmieciówek, czyli nadużywania umów zlecenia i umów o dzieło, to znaczy zatrudniania pracowników na ich podstawie tak, jakby pracowali na etacie. Jednak początkowo dla części pracowników może być to problem.
<br>
<br>
Najpierw od 1 stycznia 2015 r. ozusowane zostaną dochody członków rad nadzorczych, a dopiero od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
<br>
<br>
Zablokowana została więc możliwość stosowania podwójnych umów. Według obowiązujących dzisiaj przepisów, jeżeli pracownik ma podpisane dwie umowy zlecenia, to podlega ubezpieczeniom tylko z jednej z nich (wybranej przez siebie), niezależnie od kwoty wynagrodzenia. Powszechne jest więc, że firma podpisuje z daną osobą dwie umowy: jedną na kwotę 50 i drugą na 3000 złotych. Składki musi płacić tylko od pierwszej, a druga już oskładkowaniu nie podlega.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/835330,koszty-ozusowania-smieciowek-czyli-ile-zaplaci-za-zmiany-pracownik.html" title=""><font color="#C9C9C9">Powstaje pytanie, kto zapłaci za zmiany i czy pracodawcy nie przerzucą kosztów zmian na pracowników>></font></a>
 • <b>Zmiana pracy bez wstępnych badań lekarskich</b>
<br>
<br>
Jeśli pracownik zdecyduje się zmienić pracę w 2015 roku, będzie miał mniej problemów ze wstępnymi badaniami lekarskimi.
<br>
<br>
Do tej pory każda osoba, zaczynająca pracę na podstawie umowy o pracę, musiała przedstawić nowemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeprowadzenie badań wstępnych. Zwolnione z tego obowiązku były tylko osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej.
<br>
<br>
Od stycznia 2015 roku nowy pracodawca nie będzie musiał już kierować każdego nowego pracownika na wstępne badania lekarskie. Zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy, nie będą im podlegały osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Wystarczy, że przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.
<br>
<br>
Ponadto od nowego roku przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku wobec ZUS - firmy nie będą musiały do 30 kwietnia następnego roku dokonać sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego. Płatnik będzie miał jednak obowiązek potwierdzić ich zgodność ze stanem prawnym i faktycznym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości firma złoży raport korygujący.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/842669,poradnik-kiedy-badania-lekarskie-sa-bezplatne-i-co-zrobic-by-otrzymac-wyniki.html" title=""><font color="#C9C9C9">	Poradnik: Kiedy badania lekarskie są bezpłatne i co zrobić, by otrzymać wyniki>></font></a>
 • <b>Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców</b>
<br>
<br>
Natomiast przedsiębiorcy będą musieli w 2015 roku przeznaczyć więcej na składki na ubezpieczenie społeczne niż w tym roku.
<br>
<br>
Składki do ZUS dla przedsiębiorców zależą od pensji minimalnej lub przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Rozpoczynający działalność gospodarczą początkowo mają prawo do preferencyjnych składek ZUS. To oznacza, że przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi dla nich zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.
<br>
<br>
Minimalne wynagrodzenie za pracę (Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 15 września 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 1220) zostanie podwyższone z 1680,00 zł w 2014 roku do kwoty 1750 zł w 2015 roku. Tak więc w przyszłym roku nowe firmy zapłacą składki ZUS od podstawy równiej 525 zł (w 2014 roku - 504,00 zł) i wyniosą one za styczeń-grudzień 2015 r.:
<br>
- składka emerytalna - 102,48 zł (98,38 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 4,10 zł),
<br>
- składka rentowa - 42 zł (40,32 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 1,68 zł),
<br>
- składka chorobowa - 12,86 zł (12,35 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 0,51 zł),
<br>
- składka wypadkowa - 10,13 zł (9,73 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 0,40 zł).
<br>
<br>
W sumie składki na ubezpieczenia społeczne w 2015 roku wyniosą więc 167,47 zł (160,78 zł w 2014 roku), młodzi przedsiębiorcy zapłacą więc 6,69 zł brutto więcej niż w roku bieżącym (o ponad 80,28 zł rocznie).
<br>
<br>
Od przyszłego roku wyższe będzie także przeciętne wynagrodzenie, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców opłacających je na zasadach ogólnych. Jak wynika z założeń do przyszłorocznego budżetu, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 roku wyniesie 3966 zł (3746 zł w 2014 r.). Przy wyznaczaniu wysokości składek ZUS przedsiębiorcy bierze się pod uwagę 60 proc. tej kwoty, czyli 2379,60 zł (2247,60 zł w 2014 roku).
<br>
<br>
Składki do ZUS dla przedsiębiorców za styczeń-grudzień 2015 r. wyniosą więc:
<br>
- składka emerytalna - 464,50 zł (438,73 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 25,77 zł),
<br>
- składka rentowa - 190,37 zł (179,81 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 10,56 zł),
<br>
- składka chorobowa - 58,30 zł (55,07 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 3,23 zł),
<br>
- składka wypadkowa - 45,93 zł (43,37 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 2,56 zł).
<br>
<br>
W sumie składki na ubezpieczenia społeczne w 2015 roku mogą więc wynieść 759,10 zł (716,99 zł w 2014 roku), przedsiębiorcy zapłaciliby więc 42,11 zł więcej niż w roku bieżącym.
<br>
<br>
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie znana dopiero w styczniu 2015 roku. Podstawę wymiaru tej składki w przyszłym roku stanowić będzie bowiem 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2014 roku (wraz z wypłatami z zysku).
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/842700,oskladkowanie-zlecen-od-2015-rady-nadzorcze.html" title=""><font color="#C9C9C9">Od 2015 roku ZUS zażąda składek od osób, które dotychczas nie musiały płacić>></font></a>
 • <b>Specjalny zasiłek opiekuńczy dla większej liczby osób</b>
<br>
<br>
Od 2015 roku wchodzą też nowe przepisy w sprawie zasiłków.
<br>
<br>
Teraz prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom innym niż te, które mają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a mianowicie osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uprawnionymi do niego są także małżonkowie, którzy zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
<br>
- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
<br>
- orzeczeniem o niepełnosprawności, wobec której orzeczono też konieczność sprawowania stałej bądź długotrwałej opieki lub pomocy w związku z jej znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współdziałania na co dzień jej opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
<br>
<br>
I osoby te zachowają swoje uprawnienia, a ponadto od 1 stycznia 2015 roku o zasiłek będą mogły się starać nie tylko osoby, które w celu sprawowania opieki zrezygnowały z pracy, ale także te, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną w ogóle nie podjęły zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. O specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogli ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.
<br>
<br>
O przyznaniu prawa do zasiłku będzie decydować nadal również kryterium dochodowe - łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie będzie mógł przekroczyć kwoty 664 zł (wysokość na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.). Jeżeli próg ten zostanie przekroczony, zasiłek będzie przysługiwał, jeżeli uprawniony dostawał go w poprzednim okresie zasiłkowym.
<br>
<br>
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. 
<br>
<br>
<a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/842192,specjalny-zasilek-opiekunczy-2015-zmiana-kryetum-dochodowego.html" title=""><font color="#C9C9C9">Od 2015 roku zmiany w specjalnym zasiłku opiekuńczym. Zobacz, kto go dostanie>></font></a>
 • <b>Do kiedy trzeba złożyć PIT 2014</b>
<br>
<br>
Wreszcie od 1 stycznia coraz bliżej jest do momentu, kiedy trzeba jak co roku rozliczyć się z fiskusem.
<br>
<br>
Zeznanie roczne muszą złożyć wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mogą to robić tradycyjnie, składając PIT w Urzędzie Skarbowym lub wysyłając dokument pocztą, możliwe jest także załatwienie tej sprawy za pomocą internetu.
<br>
<br>
Jednak w każdym przypadku podatnik musi zmieścić się w ustalonych ustawowo terminach. W 2015 roku z fiskusem należy rozliczyć się do:
<br>
- 2 lutego 2015 r. - w przypadku PIT-16A (karta podatkowa), PIT-19A (duchowni), PIT-28 (ryczałt);
<br>
- 2 marca 2015 r.: - w przypadku PIT-40 (za pracownika), PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę); wyjątkowo, jeśli PIT-40 będzie składany w formie dokumentu papierowego, termin na sporządzenie i przesłanie PIT-40, zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym;
<br>
- 30 kwietnia 2015 r. - w przypadku PIT-36 (działalność gospodarcza), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (praca, a nie działalność), PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach) i PIT-39 (nieruchomości).
<br>
<br>
Dla większości podatników terminem granicznym jest więc 30 kwietnia, godzina 23:59.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/840617,co-zrobic-jesli-nie-dostaniesz-pit-11-od-pracodawcy.html" title=""><font color="#C9C9C9">Co zrobić, jeśli nie dostaniesz PIT od pracodawcy>></font></a>
statystyki

Komentarze (2)

 • encik(2015-02-08 12:35) Zgłoś naruszenie 00

  To furtka dla złodzieji bankierów (ekonomistów ) z POkradniemy

  Odpowiedz
 • dz(2015-02-07 16:35) Zgłoś naruszenie 00

  to jest patologia furtka w prawie goni furtkę
  ulgi, benefity itd... a może przejść do prostego rozliczania - każda praca podlega opodatkowaniu - nie ważne jaka umowa, można wprowadzić ewentualnie takie rozwiązania im bardziej umowa nie podlega regulacjom kodeksu pracy tym większe obciążenia fiskalne na pracodawcy

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!